Η ασφάλιση υγείας είναι μια σύμβαση μεταξύ του υποψηφίου προς ασφάλιση και μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Η εταιρία βάσει του συμβολαίου συμφωνεί να πληρώσει το σύνολο ή μέρος των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου σε αντάλλαγμα την καταβολή του ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τα ενεργά συμβόλαια υγείας έφτασαν τα 922.000, παρουσιάζοντας ωστόσο μια αύξηση 3% στα ακυρωθέντα, χωρίς να σημαίνει πως όσοι προέβησαν σε ακύρωση συμβολαίου, δεν προχώρησαν στη σύναψη νέου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί στην ουσία να ακυρωθεί από οποιαδήποτε πλευρά. είτε από τον συμβαλλόμενο είτε από την ασφαλιστική εταιρία.

Ακύρωση από τον ασφαλισμένο

Σε περίπτωση παρέκκλισης του ασφαλιστηρίου από την πρόταση ασφάλισης  όπως αυτή είχε αρχικά συμφωνηθεί, παρέχει το δικαίωμα της εναντίωσης στον λήπτη της ασφάλισης.  Είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να αποστείλει στην ασφαλιστική εταιρία το σχετικό έντυπο δήλωσης εναντίωσης μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου.

Επίσης ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να ακυρωθεί μέσω της εναντίωσης όταν ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε έγγραφο με πληροφορίες για τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφάλισης.

Ο τρίτος τρόπος κατά τον οποίο, ένα συμβόλαιο μπορεί να καταστεί ακυρωθέν είναι μέσω της υπαναχώρησης του ασφαλισμένου μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την λήψη του, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

Σε οποιαδήποτε από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, το συμβόλαιο υγείας ακυρώνεται και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ.

Ακύρωση από την ασφαλιστική εταιρία

Στα πλαίσια μιας ειλικρινούς σχέσης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δώσει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, την διαμονή, την επαγγελματική του δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης αποκρύψει κάποια βασικά στοιχεία, τότε υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης του συμβολαίου.

Ακόμα και σε περίπτωση που δεν δηλωθεί εξαρχής μια πιθανή προϋπάρχουσα ασθένεια και εν ευθέτω χρόνω αποκαλυφθεί, τότε είναι δεδομένο πως η ασφαλιστική εταιρία θα προχωρήσει σε ακύρωση του συμβολαίου θεωρώντας κάτι τέτοιο ως απάτη.

Ακύρωση συμβολαίου υγείας μπορεί επίσης να επέλθει σε περίπτωση που η μη καταβολή του ασφαλίστρου καταστεί ληξιπρόθεσμη.  Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό σε ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή μηνιαία βάση.

Μια ακόμα πιθανότητα  που μπορεί να οδηγήσει την ασφαλιστική εταιρία στο να ακυρώσει το συμβόλαιο είναι στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης παραμείνει στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών και δεν ενημερώσει την εταιρία ως όφειλε βάσει των όρων του συμβολαίου του.

Ένα συμβόλαιο υγείας για να μπορεί να βρίσκεται σε ισχύ, θα πρέπει οι όροι να τηρούνται απαρέγκλιτα και από τους δύο συμβαλλόμενους. Η λύση της ακύρωσης θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή, αφού εξαντληθούν όλοι οι πιθανοί τρόποι διαλόγου και διαπραγμάτευσης.

 

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Πότε μπορούμε να το ακυρώσουμε – Τα 3 δικαιώματα των ασφαλισμένων

Έχετε ασφαλιστεί; Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

Ασφαλιστήριο: Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος να «σπάσει» – Τι να προσέξετε πριν υπογράψετε