Ασφαλιστήριο: Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος να «σπάσει» – Τι να προσέξετε πριν υπογράψετε

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ενημερωθείτε για τις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου, να προχωρήσουν σε ακύρωση του συμβολαίου χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ

Photo: shutterstock

Η σημασία ενός ασφαλιστηρίου είναι μεγάλη αφού ο ασφαλισμένος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σύμβουλο διαμορφώνει το πρόγραμμα βάσει των αναγκών και των θέλω του. Πέραν όμως των καλύψεων και των εξαιρέσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις που πηγάζουν μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου είναι η έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων καθώς και η ειλικρινής συμπλήρωση του Ατομικού Ιατρικού Ιστορικού. Η μη ορθή τήρηση τους μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του συμβολαίου υγείας από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρίας.

Επιπροσθέτως ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που βάσει νόμου 2496 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997)  παρέχεται η δυνατότητα στην ασφαλιστική εταιρεία να προβεί σε ακύρωση του συμβολαίου και στην ουσία να απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

Το γενικότερο πλαίσιο ακύρωσης ενός ασφαλιστηρίου υγείας αναφέρεται σε περιπτώσεις που:

  • Ο πελάτης με δόλο αποκρύψει βασικά στοιχεία τα οποία ήταν ουσιώδη για την σύναψη της ασφάλισης.
  •  Εάν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του πελάτη, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον ασφαλιστή στοιχεία που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
  •  Εάν ο πελάτης παραπλανήσει ή προσπαθήσει να παραπλανήσει την εταιρία σχετικά με τη διεκδίκηση μιας αποζημίωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημέρα που έγινε γνωστή κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και βέβαια δεν υπάρχει η υποχρέωση από την εταιρεία για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Βάσει του νόμου που προαναφέραμε υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ακύρωσης του συμβολαίου από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρείας που είναι οι ακόλουθες:

  1. Αν ο πελάτης δεν δώσει την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το νέο νόμο του CDPR γιατί έρχεται σε αντίθεση με ολόκληρη την φύση της ασφάλισης.
  2. Αν ο πελάτης κατά την σύναψη της ασφάλισης δηλώσει άλλη ηλικία από την πραγματική τότε το συμβόλαιο καταγγέλλεται ή τροποποιείται με την αναδρομική είσπραξη ασφαλίστρων.
  3. Αν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο όπως έχει συμφωνηθεί κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου.
  4. Αν ο πελάτης έχει μεταβεί για μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό χωρίς να ενημερώσει νωρίτερα την ασφαλιστική εταιρεία.
  5. Αν δεν δηλωθεί η ύπαρξη πολλαπλής ασφάλισης.

Όπως επισημαίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το συμβόλαιό του όπως αλλαγή κατοικίας, επαγγέλματος, στην σύνθεση της οικογένειας, χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται ρητώς σε ένα ασφαλιστήριο ζωής. Τονίζεται πως ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ασφαλιστεί, θα πρέπει να είναι ειλικρινής στην επαφή του με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο αφού είναι εκείνος που θα τον οδηγήσει στην σύναψη ενός συμβολαίου βασισμένο στις πραγματικές και αληθινές του ανάγκες.

 

Διαβάστε επίσης:

Ετήσιο check-up για όλους: Τι παρέχει το ασφαλιστήριο

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε κινδυνεύετε να τη χάσετε – Η μεγάλη παγίδα

Είναι η ασφάλιση το κλειδί της μακροζωίας; Επιστημονικά στοιχεία δίνουν την απάντηση