Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία για την αποζημίωση σε περιπτώσεις ασθένειας, ατυχήματος, ανικανότητας ή απώλειας ζωής, καθώς και κάποια επιδόματα που είθισται να συνοδεύουν ως συμπληρωματικές καλύψεις τα βασικά ασφαλιστήρια. Ακολουθούν τα βασικά δικαιολογητικά για επτά περιπτώσεις, με την υποσημείωση ότι δεν πρόκειται για κανόνα καθώς διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να απαιτούν την προσκόμιση λιγότερων ή περισσότερων δικαιολογητικών,

1. Νοσηλευτικές δαπάνες

Η διαδικασία αποζημίωσης για μια νοσηλεία ενώ «τρέχει» συμβόλαιο υγείας ποικίλλει ανάλογα με τον νοσοκομείο επιλογής, τη χώρα που πραγματοποιήθηκε και τη φύση του περιστατικού. Αν και στην περίπτωση επιλογής συμβεβλημένου νοσοκομείου τα πράγματα είναι απλά και απαιτούν είτε την προσκόμιση κατά την εισαγωγή στο Γραφείο Κίνησης της κάρτας νοσηλείας και της αστυνομικής ταυτότητας είτε την ενημέρωση της εταιρείας (π.χ. τηλεφωνικά), ώστε η τελευταία να αναλάβει απευθείας την αποπληρωμή των νοσηλίων σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, σε περίπτωση μη συμβεβλημένου η αποζημίωση θα γίνει απολογιστικά, δηλαδή ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τα νοσήλια και οι εταιρεία θα αποζημιώσει τις δαπάνες μετά, σύμφωνα µε τους όρους του συμβολαίου. Η διαδικασία προβλέπει την προσκόμιση:

 • των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων· συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση Ατυχήματος / Ασθενείας
  το εισιτήριο και εξιτήριο
 • του ιατρικού φακέλου με τα αιτία εισαγωγής, το ιστορικό νοσηλείας, την αγωγή που εφαρμόστηκε και κουπόνια από φάρμακα, αποτελέσματα εξετάσεων – βιοψιών, πρακτικό χειρουργείου, οδηγίες εξιτηρίου, αποτελέσματα εξετάσεων που προηγήθηκαν της νοσηλείας
 • των πρωτότυπων τιμολογίων και παραστατικών νοσηλείας όπως αποδείξεις ιατρών και λοιπά έξοδα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχετε και κάνατε χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα, χρειάζεται:

 • βεβαίωση του φορέα για το ποσό που δεν αποζημιώθηκε και από το λογιστήριο του νοσοκομείου για το ποσό της
  συµµετοχής του φορέα
 • φωτοτυπίες όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτόν
 • βιβλιάριο ασθενείας.

Μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων, εκτιμάται ότι το ποσό της αποζημίωσης θα καταβληθεί σε διάστημα 15 ημερών συνήθως, εφόσον δεν προκύψουν κωλύματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

2. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα

3. Απώλεια ζωής ασφαλισμένου:

Σε περίπτωση ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος ή ζωής, για την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους θα ζητηθούν:

 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή νοσοκομείο
 • ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής εφόσον έχει διενεργηθεί
 • πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού
 • κληρονομητήριο
 • όλα τα σχετικά έγγραφα σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τον θάνατο του ασφαλισμένου

Σε κάποια συμβόλαια αναγράφονται επιπλέον δικαιολογητικά που θα χρειαστεί η εταιρεία όπως:

 • πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους ή μόνο αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, αν έχουν οριστεί δικαιούχοι
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον Δήμο ή την Κοινότητα)
 • πιστοποιητικό από Γραμματέα Πρωτοδικών «Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης»
 • πιστοποιητικό από Ειρηνοδικείο, βάσει της τελευταίας κατοικίας του θανόντος «Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης»
 • πιστοποιητικό από το βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας του αρμόδιου Πρωτοδικείου «ότι δεν εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης ή παύσης της μητέρας ή του πατέρα, από τη γονική μέριμνα των Ανηλίκων» όταν οι Δικαιούχοι ή Κληρονόμοι είναι ανήλικοι
 • απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής
 • πιστοποιητικό τοξικολογικής εξέτασης
 • αποδεικτικό Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου
 • πιστοποιητικό Εφορίας Κληρονομιών περί δήλωσης της είσπραξης και παρακράτησης του αναλογούντος φόρου (το οποίο ζητείται μεταγενέστερα μετά την προσκόμιση όλων των προηγούμενων δικαιολογητικών).

Διαβάστε σχετικά εδώ.

4. Μόνιμη ολική ανικανότητα

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να ζητηθεί ή προβλέπεται κατ’ αρχήν η προσκόμιση δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων όπως:

 • απόφαση του Ασφαλιστικού Ταμείου Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης είτε ΚΕ.Π.Α. ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο όπου να αναγράφεται το καθοριζόμενο ποσοστό (%) της μόνιμης αναπηρίας και η ημερομηνία χαρακτηρισμού της ανικανότητας
 • έγγραφο με ιστορικό της περίπτωσης όπου θα αποδεικνύει την αιτία της μόνιμης βλάβης
 • αναφορά σε τυχόν προϋπάρχουσες σωματικές βλάβες ή ασθένειες που επηρεάζουν την κρίση των γιατρών ως προς το τελικό ποσοστό της μόνιμης ανικανότητας
 • ειδική αναφορά των γιατρών στο ότι δεν ελήφθη υπ΄όψιν το τυχόν ασκούμενο επάγγελμα του Ασφαλισμένου κατά τη διαδικασία καθορισμού του ποσοστού της μόνιμης ανικανότητας
 • σε περίπτωση ατυχήματος, δήλωση του ασφαλισμένου για την ημερομηνία και τις συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

5. Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

Η Ασφάλιση ή Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, μια παροχή υπό μορφήν άπαξ επιδόματος είτε σε δύο ή τρεις δόσεις κατά την πολιτική της κάθε εταιρείας, μια οικονομική ενίσχυση ανεξάρτητη από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος για τη θεραπεία του προβλήματος υγείας και από άλλες αποζημιώσεις που μπορεί να λαμβάνει γι’ αυτό όπως π.χ. κάποιο επίδομα αναπηρίας από το δημόσιο. Για την καταβολή του επιδόματος η εταιρεία θα ζητήσει από τον ασφαλισμένο κάποια δικαιολογητικά όπως:

 • υπεύθυνη δήλωση ασθενείας.
 • εισιτήριο – εξιτήριο σε περίπτωση νοσηλείας
 • ιατρική γνωμάτευση
 • άλλες ιατρικές εξετάσεις ή δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα.

Μπορείτε να διαβάσετε τα έγγραφα που θα ζητηθούν για κάποιες περιπτώσεις εδώ.

6. Επίδομα «μη χρήσης»

Πρόκειται για ένα επίδομα δίκην επιβράβευσης που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους κατόχους νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίπτωση που δεν έκαναν χρήση του ασφαλιστικού του συμβολαίου αναφορικά με μια νοσηλεία τους. Η διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση του επιδόματος περιλαμβάνει την προσκόμιση στην εταιρεία:

 • του εντύπου αναγγελίας
 • του εισιτηρίου και εξιτηρίου
 • του ενημερωτικού σημειώματος νοσηλείας
 • του φακέλου νοσηλείας
 • του πρακτικού του χειρουργείου σε περίπτωση επέμβασης

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται απολογιστικά σε λογαριασμό τραπέζης του ασφαλισμένου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

7. Επίδομα μητρότητας

Τα νέα συμβόλαια υγείας παρέχουν συνήθως ένα επίδομα μητρότητας εφάπαξ για φυσιολογικό τοκετό είτε για καισαρική, μεταξύ 400€ έως 3.500€. Η εταιρεία θα ζητήσει:

 • Το εξιτήριο του μαιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική τομή).
 • Η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Περισσότερα για τις ασφαλιστικές καλύψεις κύησης και τοκετού εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Θέλετε να ασφαλιστείτε ή να αλλάξετε εταιρία; Όλα όσα θα σας ρωτήσει ο ασφαλιστής

Έξι ερωτήσεις για να επιλέξετε το σωστό ασφαλιστικό πακέτο

Τρία πράγματα που ενοχλούν περισσότερο τους υποψήφιους για ασφάλιση