Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) προτείνει 12 μελής Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Μέσα από 14 προτάσεις, η αρμόδια Ομάδα στην οποία συντονιστής είναι ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής, κρίνει ότι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού σε πέντε τομείς: Διακυβέρνηση, Χρηματοδότηση, Νομοθετικό – Ρυθμιστικό πλαίσιο, Εξωστρέφεια και Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βάσει δύο μεθολογικών προσεγγίσεων, αναδεικνύει σημαντικές παθογένειες στον ΕΟΦ που χρήζουν βελτίωσης. Παραδείγματα αποτελούν η απουσία ενός δομημένου (επικαιροποιημένου) στρατηγικού σχεδίου και οργανογράμματος. Επίσης, η απουσία συστηματικής αλληλεπίδρασης και συντονισμού μεταξύ των Διευθύνσεων του Οργανισμού, καθώς και οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και πλάνου των μελλοντικών αλλαγών. Στον ΕΟΦ καταγράφεται περιορισμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών και περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Την ίδια στιγμή, η Ομάδα Εργασίας διαπιστώνει ανάγκη ενίσχυσης της «εταιρικής εικόνας» του Οργανισμού.

Υπό τα παραπάνω, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Ενα εξ όσων σημειώνει η Ομάδα Εργασίας είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα βιο-ομοειδή προϊόντα.
 • Δημιουργία νέου οργανογράμματος σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου οργανογράμματος είναι η Καθετοποίηση των Διευθύνσεων διατηρώντας ταυτόχρονα την αναγκαία αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η συνεργασία σε επίπεδο Διευθύνσεων.
 • Περιγραφή απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων των επιστημόνων που χρειάζεται ο Οργανισμός, καθώς και του πλάνου εκπαίδευσης για κάθε θέση εργασίας.
 • Κατάρτιση επιχειρησιακού πλάνου για το σύνολο των λειτουργιών του Οργανισμού.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη/ προσέλκυση των κλινικών μελετών.
 • Δημιουργία κατάλληλου Επικοινωνιακού Πλάνου για τα θέματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, προσαρμοσμένα σε διαφορετικά κοινά.
 • Σύνδεση αμοιβής των Εξωτερικών αξιολογητών με την παραγωγικότητά τους και κινητροποίηση μέσω της αύξησης των αμοιβών τους.
 • Δημιουργία κατάλληλης «state of the art» τεχνολογικής υποδομής. Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της καταγραφής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων στο μητρώο- βάση δεδομένων του Οργανισμού, την ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος για τη διαχείριση των δεδομένων φαρμάκων και την παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΦ και των Εποπτευόμενων φορέων (ΙΦΕΤ, ΕΚΑΠΤΥ) για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό.
 • Δημιουργία Μελετητικού Κέντρου- Παρατηρητηρίου (Τιμών) για την παρακολούθηση της αγοράς του φαρμάκου και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 • Εισαγωγή αξιολογητών στο μητρώο που θα ασχολούνται με τα Κτηνιατριακά φάρμακα και μελέτες.
 • Ενίσχυση του Ερευνητικού ρόλου του Οργανισμού με συμμετοχή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
 • Σαφής καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΦ και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ).
 • Δημιουργία IntraNet- Εσωτερική επικοινωνία διευθύνσεων και υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης:

Ογκολογικοί ασθενείς: Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες

ΣΦΕΕ: Ποιες στρεβλώσεις οδηγούν στις ελλείψεις φαρμάκων – Τα μέτρα που προτείνει

Φαρμακεία: Νέο app για τις εφημερίες στην Αττική