Ένα από τα δικαιώματα του καταναλωτή, το οποίο προστατεύεται και από σχετική νομοθεσία, είναι αυτό της υπαναχώρησης, να αλλάξει δηλαδή γνώμη σχετικά με ένα προϊόν. Όπως διευκρινίζεται και στον ευρωπαϊκό Οδηγό για την Ελλάδα: «Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Αν ο προμηθευτής δεν ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης».

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αναγράφεται και στα περιγράμματα των ασφαλιστικών προγραμμάτων κάθε τύπου. Πριν τη δέσμευση μέσω της σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία, ο προμηθευτής του ασφαλιστικού προϊόντος οφείλει να έχει ενημερώσει γραπτώς με σαφήνεια, στην ελληνική γλώσσα (με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας), με ακρίβεια και χωρίς παραπλανητικά στοιχεία, τον υποψήφιο αγοραστή σχετικά με το είδος του προϊόντος, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, όπως της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης.

Σε παλαιότερο άρθρο είχαμε αναφέρει ότι  οι λήπτες της ασφάλισης έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και αποστέλλοντάς το με συστημένη επιστολή στην ασφαλιστική εταιρεία:

  • εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς ποινή και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης (Άρθρο 8 – Νόμος 2496/1997)
  • εντός 30 ημερών για ασφαλιστήρια εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, καθώς και συνταξιοδοτικά προγράμματα (Άρθρο 153 – Νόμος 4364/2016).

Οι νόμοι προβλέπουν επιπλέον παράταση του δικαιώματος υπαναχώρησης στους δύο μήνες από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν ενημερώθηκε αποδεδειγμένα σχετικά για το δικαίωμά του αυτό από τον ασφαλιστή. Με την υπαναχώρηση, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του -σαν να μην εκδόθηκε ποτέ.

Προσοχή όμως: Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα στην υπαναχώρηση χάνεται αν μέχρι να παραδοθεί η συστημένη επιστολή στο ταχυδρομείο ή και σε επόμενο στάδιο μέχρι να φτάσει στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας, ο ασφαλισμένος έχει αποζημιωθεί για καλυπτόμενο κίνδυνο από την εταιρεία.

Τι θα στοιχίσει η υπαναχώρηση

Στις ασφαλίσεις υγείας, η εταιρεία θα επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, αφού αφαιρεθούν τυχόν έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί  για ιατρικές εξετάσεις του ασφαλισμένου, προμήθειες και λοιπά διαχειριστικά έξοδα. Κάποιες εταιρείες θέτουν ένα φιξ ποσό, όπως 30€ για την περίπτωση της υπαναχώρησης.

Για τις συμβάσεις ασφάλισης ζωής πάλι, ο νόμος ορίζει ότι η με την υπαναχώρηση έρχεται και η απαλλαγή από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση για τον συμβαλλόμενο -αυτόν που έχει αναλάβει βάσει συμβολαίου την αποπληρωμή των ασφαλίστρων- ωστόσο «η ασφαλιστική επιχείρηση, στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να παρακρατήσει για την κύρια ασφάλιση ένα (1) μηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου ασφαλίστρου για τις συμπληρωματικές καλύψεις». Όπως διευκρινίζεται στη σχετική παράγραφο του άρθρου, τα παραπάνω για τις ασφαλίσεις ζωής δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με διάρκεια ίση ή μικρότερη των έξι μηνών, καθώς και στις συμβάσεις όπου λόγω της ιδιότητας του αντισυμβαλλομένου ή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση ο αντισυμβαλλόμενος δεν χρειάζεται ειδική προστασία.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση: Τι μπορεί να αλλάξει στους όρους και τα πρόσωπα του συμβολαίου – Ενημερωθείτε

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»

Λήξη ασφαλιστηρίου: Τι ισχύει για την ανανέωση και για τα εξαρτώμενα μέλη