Τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας κυριαρχούν στον ασφαλιστικό κλάδο υγείας έναντι των ισοβίων που σταδιακά αποσύρονται, με τα έμπειρα στελέχη να σημειώνουν ότι σε ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες διατίθενται σήμερα τα τελευταία. Πρόκειται για ευέλικτα προϊόντα που επιτρέπουν -και προβλέπουν- τροποποιήσεις στις παροχές, τα ασφάλιστρα, τους όρους και προϋποθέσεις, κατά την ανανέωσή τους κάθε χρόνο.

Πριν την καθορισμένη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, τουλάχιστον 30 ημέρες συνήθως, η εταιρεία θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο για το για το ασφάλιστρο που θα ισχύει κατά τη νέα ασφαλιστική περίοδο καθώς επίσης όρους και καλύψεις και πιθανές τροποποιήσεις, χωρίς όμως να απαιτείται εκ νέου έλεγχος της κατάστασης της υγείας του, όπως και για την προθεσμία αποπληρωμής του. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το σχετικό ασφαλιστικό προϊόν πληρώνοντας εμπρόθεσμα το νέο ασφάλιστρο ή αν απλώς θα αφήσει την αρχική σύμβαση να τερματίσει κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, χωρίς ανανέωση.

Πέραν της επιλογής του ασφαλισμένου να μην ανανεώσει, ο τερματισμός του ασφαλιστηρίου μπορεί να επέλθει και με:

  • την έγγραφη καταγγελία του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο ή την εταιρεία
  • τον θάνατο του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία αναγγελίας του θανάτου

και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας:

  • με τη συμπλήρωση ενός ορισμένου έτους ηλικίας όπως του 20ού για τα παιδιά, με δυνατότητα επέκτασης για πέντε ακόμα έτη σε περίπτωση που σπουδάζουν ή παντρεύτηκαν προτού συμπληρώσουν τα 25 έτη ηλικίας
  • με τη λύση του γάμου για τον/τη σύζυγο του/της  ασφαλισμένου/ης, 30 ημέρες μετά το διαζύγιο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προνοήσει για τις περιπτώσεις που τα εξαρτώμενα μέλη επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλιση. Έτσι:

  • σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τα εξαρτώμενα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη συνέχιση της ασφάλισής τους με ατομικό συμβόλαιο, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας (ιατρικός έλεγχος) και με τις ίδιες καλύψεις, δεδομένου ότι η Εταιρεία διαθέτει ακόμα τη δεδομένη χρονική στιγμή το ίδιο πρόγραμμα ή πρόγραμμα της Εταιρείας με παρόμοιους όρους και παροχές. Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν στην έγγραφη αίτηση προς την εταιρεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας όπως 30 ημερών από την απώλεια του ασφαλισμένου.
  • όταν τα παιδιά συμπληρώσουν το έτος που συνεπάγεται λήξη της ασφάλισής τους ως εξαρτώμενων μελών, έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ασφάλισή τους με ατομικό συμβόλαιο όπως στην ως άνω περίπτωση, με έγγραφη αίτηση προς την εταιρεία εντός ενός διαστήματος (π.χ. 30 ημερών) από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου
  • για τους συζύγους που έχουν συμπεριληφθεί ως εξαρτώμενα μέλη, δίνεται η δυνατότητα στην περίπτωση διαζυγίου να συνεχίσουν την ασφάλισή τους όπως προβλέπεται για τις προηγούμενες περιπτώσεις, ενημερώνοντας εγγράφως την εταιρεία εντός 30 ημερών από τη λύση του γάμου.

Τα εξαρτώμενα μέλη έχουν έχουν επιπλέον δυνατότητα να:

  • απεξαρτηθούν ανά πάσα στιγμή από το οικογενειακό συμβόλαιο και να ενταχθούν σε άλλο οικογενειακό
  • να αποκτήσουν δικό τους ανεξάρτητο νοσοκομειακό πρόγραμμα χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς τους, επιλέγοντας καλύψεις μέσα από όσες προσφέρει κατά τη χρονική στιγμή η εταιρεία, όχι όμως μεγαλύτερου εύρους από αυτό που προβλέπει το αρχικό συμβόλαιο στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί ως εξαρτώμενα μέλη.

Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε καθοδήγηση από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Διαβάστε επίσης: