Τα αναλώσιμα που δικαιούνται να προμηθεύονται τα άτομα που ζουν με διαβήτη στη χώρα μας, από τα ιδιωτικά φαρμακεία, καταγράφει σε αναλυτική ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ειδικότερα η διοίκηση του συλλόγου, αναφέρει τι μπορεί να προμηθευτεί ο κάθε πολίτης ανάλογα με τον τύπο διαβήτη με τον οποία έχει διαγνωστεί .

Σύμφωνα λοιπόν με το Παράρτημα Ι του Άρθρου 47 του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με τις ποσότητες αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη προβλέπονται τα εξής:

I) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με:
· Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι
· Μερική ή Ολική Παγκρεαεκτομή ή Σοβαρή Βλάβη Παγκρέατος που έχουν οδηγήσει σε Σακχαρώδη Διαβήτη
· ΣΔ Με Αντλία Ινσουλίνης

1) έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
3) έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 200 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 200 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.

Σε περίπτωση που ο ασθενής φέρει αντλία ινσουλίνης χορηγούνται έως 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/έτος (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) ή έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/έτος.
5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του.
ή
β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαρφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.

6) Αντλία ινσουλίνης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων
7) Αναλώσιμα αντλίας ινσουλίνης:
· καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης έως 10 σε αντλίες τύπου patch ή έως 15 σε συμβατικές αντλίες (σετ καθετήρα και σωλήνα)/μήνα
· έως 15 δεξαμενές για συμβατικές αντλίες/μήνα
· έως 4 μπαταρίες για συμβατικές αντλίες/μήνα

II) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 Ινσουλινοθεραπευόμενο

1) έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
3) έως 100 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.

ΙΙI) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με Δισκία

1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο

ΙV) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 που λαμβάνουν Ενέσιμη Αγωγή Εκτός Ινσουλίνης

1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο
3) έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/δίμηνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1
ανάλογα, τα οποία δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα

V) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 που αντιμετωπίζονται με Δίαιτα

1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/τρίμηνο
2) έως 50 σκαρφιστήρες/τρίμηνο

VI) Χορηγούμενα Είδη σε Πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης

1) έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών
3) έως 150 σκαρφιστήρες/μήνα
4) έως 150 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 150 βελόνες
φυσιγγοσυρίγγων/μήνα
5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς
καταγραφής και τα αναλώσιμα του.
ή
β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την
τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.
Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και
σκαριφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.

Τα ανωτέρω συστήματα χορηγούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κύησης.

Η τιμή αποζημίωσης των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη και των συστημάτων συνεχούς καταγραφής ή στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης καθορίζονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Για τον υπολογισμό των τιμών αποζημίωσης θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού τιμής αποζημίωσης και κριτήρια αξιολόγησης.