Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων με έκφραση του PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα ≥ 1%. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε αποτελέσματα από την κλινική μελέτη Φάσης 3 CheckMate -648, στο πλαίσιο της οποίας το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία κατέδειξε, στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση, στατιστικά σημαντικό και κλινικά ουσιαστικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση (OS), σε σύγκριση με τη χορήγηση χημειοθεραπείας μόνο.

Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού nivolumab με χημειοθεραπεία ήταν αντίστοιχο με το προφίλ ασφάλειας που αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες. Αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -648 παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) τον Ιούνιο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στη χρήση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων με μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων με έκφραση του PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα ≥ 1%, τόσο στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία.

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι η έβδομη πιο συχνή μορφή καρκίνου και η έκτη πιο κοινή αιτία θανάτου λόγω καρκίνου παγκοσμίως. Το 2020 καταγράφηκαν περίπου 600.000 νέα περιστατικά και περισσότεροι από 540.000 θάνατοι. Οι δύο πιο συχνές μορφές καρκίνου του οισοφάγου είναι το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων και το αδενοκαρκίνωμα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% και 15% του συνόλου των διαγνωσθέντων περιστατικών καρκίνου του οισοφάγου, αντίστοιχα. Ωστόσο, η ιστολογική κατάσταση των καρκινικών όγκων του οισοφάγου ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη χώρα. Το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου των περιστατικών καρκίνου του οισοφάγου που διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μελέτης CheckMate -648
Τα αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -648 περιλαμβάνουν:
• Συνολική επιβίωση (OS) σε συμμετέχοντες με έκφραση του PD-L1 ≥ 1%. (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 15,44 μήνες (95% Διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 11,93, 19,52) για τον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 9,07 μηνών (95% CI: 7,69, 9,95) για τη χημειοθεραπεία (Λόγος κινδύνου [HR ]= 0,54· 95% CI: 0,37, 0,80· p=< 0,0001).
• Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε συμμετέχοντες με έκφραση του
PD-L1 ≥ 1%. (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 6,93 μήνες (95% CI: 5,68, 8,34) για το συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 4,44 μηνών (95% CI: 2,89, 5,82) για τη χημειοθεραπεία (HR = 0,65· 95% CI: 0,46, 0,92· p=0,0023)
• Ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) (δευτερεύον καταληκτικό σημείο): Το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) ήταν 53,2% (95% CI: 45,1, 61,1) για το συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 19,7% (95% CI: 13,8, 26,8) για τη χημειοθεραπεία.
• Ασφάλεια (βάσει συγκεντρωτικών δεδομένων σε όλους τους τύπους όγκων): Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 ήταν 76% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και 62% για τη χημειοθεραπεία μόνο, ενώ το 1,4% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων ενεργειών αποδόθηκαν στον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας, της εμπύρετης ουδετεροπενίας, της θρόμβωσης, της πνευμονίτιδας, της διάρροιας και της νεφρικής ανεπάρκειας. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,44 μήνες (95% CI: 5,95, 6,80) για τον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία και 4,34 μήνες (95% CI: 4,04, 4,70) για τη χημειοθεραπεία.

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate -648
Η μελέτη CheckMate -648 είναι μία τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 που αξιολογεί το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab (N=325) ή το nivolumab σε συνδυασμό με φθοριοουρακίλη και σισπλατίνη (N=321) έναντι του συνδυασμού φθοριοουρακίλης με σισπλατίνη μόνο (N=324) σε ασθενείς με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν, μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων.

Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης είναι η συνολική επιβίωση (OS) και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) βάσει τυφλοποιημένης ανεξάρτητης κεντρικής επανεξέτασης (BICR) σε ασθενείς με έκφραση του PD-L1 ≥1% για τις δύο συνδυαστικές θεραπείες με βάση το nivolumab έναντι χημειοθεραπείας. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης περιλαμβάνουν τη συνολική επιβίωση και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου βάσει τυφλοποιημένης ανεξάρτητης κεντρικής επανεξέτασης (BICR) σε όλους τους τυχαιοποιημένους ασθενείς.
Στο σκέλος της θεραπείας με συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία, οι ασθενείς έλαβαν nivolumab 240 mg τις ημέρες 1 και 15, φθοριοουρακίλη 800 mg/m²/ημέρα τις ημέρες 1 έως 5 (για 5 ημέρες) και σισπλατίνη 80 mg/m² την ημέρα 1 ενός κύκλου 4 εβδομάδων. Οι ασθενείς έλαβαν nivolumab για διάστημα έως 24 μήνες ή έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου, μη αποδεκτής τοξικότητας ή την ανάκληση της συναίνεσης, ενώ έλαβαν χημειοθεραπεία έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου, μη αποδεκτής τοξικότητας ή την ανάκληση της συναίνεσης.
Στο σκέλος θεραπείας με το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, οι ασθενείς έλαβαν nivolumab 3 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες και ipilimumab 1 mg/kg κάθε 6 εβδομάδες για διάστημα έως και 24 μήνες ή έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου, μη αποδεκτής τοξικότητας ή την ανάκληση της συναίνεσης.