Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητο να περιβάλλονται από ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας και να θεωρούνται ένα ιδιαίτερο και ατομικό στοιχείο για κάθε πολίτη. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να παρέχονται χωρίς επιφυλάξεις, καθώς παίζουν κρίσιμο ρόλο σε σημαντικές πράξεις που αφορούν σε κάθε άνθρωπο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας.

Κατά τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Υγείας, ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει ως κριτήριο για το αν και κατά πόσο η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να παρέχει κάλυψη, βασισμένη στα δεδομένα υγείας του ενδιαφερομένου. Σε αυτό το στάδιο, η ασφαλιστική εταιρεία ζητά τη συναίνεση του υποψήφιου ασφαλισμένου για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του και, συγκεκριμένα, στο καταγεγραμμένο ιστορικό υγείας του.

Εάν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του για την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, η λειτουργικότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθίσταται αβέβαιη. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη νοσηλείας, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ανακαλύψει πληροφορίες που, αν ήταν γνωστές πριν την έναρξη της ασφάλισης, θα την είχαν οδηγήσει είτε στην απόρριψη της αίτησης, είτε στην επιβολή εξαιρέσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση καταβολής της αποζημίωσης.

Συνεπώς, η συναίνεση του ατόμου που συνάπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας για την πρόσβαση της ασφαλιστικής εταιρείας στα προσωπικά δεδομένα υγείας του είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του συμβολαίου. Αυτή η διαφάνεια διασφαλίζει ότι το ασφαλιστήριο παρέχει πλήρη κάλυψη, χωρίς γκρίζες ζώνες και απρόβλεπτα προβλήματα, αποφεύγοντας έτσι δυσαρέσκειες και αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης:

Ιδιωτική ασφάλιση: Σε ποιες περιπτώσεις δεν προσφέρεται από τις εταιρείες

Σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα: Πώς καλύπτεται η αποκατάσταση από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ασφαλιστήριο που καλύπτει την απώλεια εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα