Υπάρχουν φορές που στην καθημερινότητα μας μπορεί να ξεχάσουμε μια υποχρέωση που έχουμε αναλάβει. Περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μη εξόφληση κάποιου λογαριασμού μπορεί να οφείλεται είτε σε αμέλεια, είτε σε έλλειψη χρημάτων τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Κάθε υποχρέωση που πηγάζει από ένα συμφωνητικό ή ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει στην ουσία όρους που ισχύουν για κάθε εμπλεκόμενο. Όπως είναι κατανοητό, οι όροι ενός συμβολαίου πρέπει να γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, έτσι ώστε να μπει σε ισχύ και να εφαρμοστεί.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα συμβόλαια υγείας με τους όρους να δεσμεύουν τόσο τον συμβαλλόμενο ή/και ασφαλισμένο, όσο και την ασφαλιστική εταιρία. Ένας από τους όρους που καθορίζεται ξεκάθαρα σε ένα συμβόλαιο υγείας είναι το ασφάλιστρο και η καταβολή του.

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται κατά την έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. Αν όμως ο συμβαλλόμενος επιθυμεί, μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή του ασφαλίστρου σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, σε τριμηνιαίες ή σε μηνιαίες με μια επιβάρυνση του επιτοκίου.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο και την συχνότητα της καταβολής, εφόσον ενημερώσει γραπτώς την ασφαλιστική εταιρία. Το πιο σημαντικό είναι πως υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό του ασφαλίστρου στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.

Από την πλευρά της, η ασφαλιστική εταιρία ξεκαθαρίζει πως μια πιθανή καθυστέρηση στην καταβολή ληξιπρόθεσμης δόσης τής δίνει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση στον ασφαλισμένο, γνωστοποιώντας του πως η καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου, θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός μηνός τη λύση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί λόγω μη πληρωμής του ασφαλίστρου, είναι εφικτή η επαναφορά του, εάν ο ασφαλισμένος πληρώσει το ληξιπρόθεσμο ποσό και προσκομίσει στην εταιρία αίτηση που να γνωστοποιεί πως επιθυμεί τη συνέχιση του ασφαλιστηρίου. Παράλληλα είναι πολύ πιθανόν να του ζητηθούν εξετάσεις για να επιβεβαιώσει η εταιρία την καλή κατάσταση της υγείας του.

Αν τελικά αποφασισθεί η συνέχιση του ασφαλιστικού προγράμματος, τότε οι χρονικές αναμονές κάθε κάλυψης υπολογίζονται εκ νέου.

Θεωρείται απαραίτητη, τέλος, η λεπτομερής ανάγνωση του συμβολαίου, έτσι ώστε ο συμβαλλόμενος να γνωρίζει ακριβώς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, που πηγάζουν από αυτό.

Διαβάστε επίσης:

Ξεχάσατε να πληρώσετε τη δόση των ασφαλίστρων: Και τώρα τι γίνεται;

Ασφαλιστήρια υγείας: Τι προβλέπεται για όσους ξέχασαν να πληρώσουν;

Ασφαλιστήριο υγείας: Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος