Τους όρους – γενικούς, αλλά και ειδικούς – που συνοδεύουν ένα συμβόλαιο οφείλουν να κατανοήσουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να μην βρεθούν προ εκπλήξεων όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι επίμαχοι όροι αποτελούν τα… θεμέλια ενός συμβολαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απορία από πλευράς των ασφαλισμένων θα πρέπει να καλυφθεί εξαρχής και οπωσδήποτε όχι την στιγμή της αποζημίωσης που ενδέχεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις. Πιο αναλυτικά:

Οι γενικοί όροι οριοθετούν το περίγραμμα της σχέσης των ασφαλισμένων με την εταιρία τους, περιγράφοντας με ακρίβεια τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, αλλά και τυχόν εξαιρέσεις που μπορεί να ισχύουν. Ειδικότερα, προσδιορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης, τις διατάξεις των νόμων, από τις οποίες διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, αλλά και τις διαδικασίες κατάρτισης, ακύρωσης και τροποποίησής της. Όπως έχει γράψει το ygeiamou, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις καλύψεις/παροχές και τους όρους ή ακόμη και να καταργήσει εξ ολοκλήρου ένα πρόγραμμα υγείας, προτείνοντας, ωστόσο, ένα άλλο με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, πριν την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει τον ασφαλισμένο για την δυνατότητα ανανέωσης της κάθε κάλυψης με τους ίδιους όρους και καλύψεις/παροχές για το επόμενο ασφαλιστικό έτος και για το ασφάλιστρο που θα ισχύσει για καθεμία από αυτές την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, καθώς και για την ημερομηνία πληρωμής τους. Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει το νέο ασφάλιστρο, τότε θεωρείται ότι συμφωνεί και άρα, γίνεται αυτόματα η ανανέωση. Σε περίπτωση που η εταιρία προχωρήσει σε τροποποίηση των καλύψεων/παροχών και των όρων της κάθε κάλυψης, πάντοτε για το σύνολο των ασφαλισμένων με το επίμαχο πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλει επιστολή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη του ασφαλιστικού έτους, με την οποία θα ενημερώνει για τις τροποποιήσεις στους όρους, καλύψεις/παροχές και για το ασφάλιστρο που θα ισχύσει για το επόμενο ασφαλιστικό έτος για κάθε κάλυψη.

Παράλληλα, στους γενικούς όρους αποσαφηνίζεται το πώς ισχύει η ασφάλιση, τις γενικές εξαιρέσεις και τα γεωγραφικά όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου ή ζημιάς, τι ισχύει εάν υπάρχει ασφάλιση και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ή επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου, πως ασκούνται οι διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών της σύμβασης, το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των μερών της σύμβασης και τυχόν άλλες γενικής ισχύος διατάξεις.

Οι ειδικοί όροι παρέχουν μία λεπτομερή καταγραφή των καλύψεων που προσφέρει το εκάστοτε πρόγραμμα. Κάθε ένας από αυτούς αναλύεται διεξοδικά, ενώ μπορούν να τροποποιήσουν τους παραπάνω γενικούς όρους.

Διαβάστε επίσης

Αστική επαγγελματική ευθύνη: Τι είναι και σε ποιους είναι απαραίτητη;

Οικογενειακό πρόγραμμα υγείας: Πέντε σημεία – κλειδιά που πρέπει να προσέξετε

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Το ποσοστό κάλυψης που μπορείτε να πετύχετε