homescreen

ΕΣΥ-Νομοσχέδιο: Οι 9 βασικές αλλαγές που φέρνει για πολίτες και γιατρούς

ΕΣΥ-Νομοσχέδιο: Οι 9 βασικές αλλαγές που φέρνει για πολίτες και γιατρούς


Γιώργος Σακκάς

Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, επιδιώκεται να εξελιχθεί το ΕΣΥ σε πιο ευέλικτο και προσιτό στον πολίτη, ειδικά στις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων περιοχές και φυσικά να δώσει κίνητρα στους γιατρούς ώστε να συνεργαστούν με το δημόσιο σύστημα υγείας

Περισσότερες ειδικότητες στα νοσηλευτικά ιδρύματα, δυνατότητα επιλογής νοσοκομειακού γιατρού και εκτός ωραρίων νοσοκομείων, αύξηση αποδοχών και μια σειρά σημαντικών αλλαγών, φέρνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Τα παραπάνω επιδιώκεται να κάνουν το ΕΣΥ πιο ευέλικτο και προσιτό στον πολίτη ειδικά στις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων περιοχές και φυσικά να δώσει κίνητρα στους γιατρούς ώστε να συνεργαστούν με το ΕΣΥ, ενώ υπάρχουν και άλλες σημαντικές διατάξεις στο νομοσχέδιο με τίτλο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Ειδικότερα στο άρθρο 7  προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., με καθεστώς μερικής απασχόλησης, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των άγονων θέσεων, ειδικοτήτων και περιοχών, καθώς και θέσεων με ειδική εμπειρία, για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής στις προκηρύξεις στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό, μέσω της δυνατότητας προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.  Έτσι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να εισέρχονται και στα δημόσια νοσοκομεία ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό.

Με το άρθρο 8 απλοποιούνται οι διαδικασίες πρόσληψης γιατρών καθώς προβλέπεται ότι η κατάργηση των προκηρύξεων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που εκδόθηκαν με απόφαση του Υπουργού Υγείας ή Διοικητή Νοσοκομείου έως την 31η.12.2013 και εκκρεμούν στα αρμόδια όργανα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύπαρξης πολλών προκηρύξεων θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η εξέλιξη έχει ανασταλεί και οι οποίες δεσμεύουν περίπου πεντακόσιες (500) θέσεις ιατρών που θα μπορούσαν να προκηρυχθούν εκ νέου, έπειτα από αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών λειτουργίας του συστήματος υγείας

Επίσης στο άρθρο 10 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., και ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, και ρυθμίζονται συναφή θέματα των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.

Ενισχύονται και οι υπηρεσίες Επείγουσας Ιατρικής, καθώς πλέον και σε νοσοκομεία δυναμικότητα κάτω των 300 κλινών θα είναι δυνατή η σύσταση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 σημειώνεται ότι σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας κάτω των 300 κλινών, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποτελεί το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα σε μία περιφερειακή ενότητα, δύναται να συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και εισήγηση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας αυτό υπάγεται

Με το άρθρο 40 γίνεται ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά στην αύξηση των ασθενοφόρων, καθώς προβλέπεται οι διακομιδές ασθενών μετά από την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, δύναται να διενεργούνται και από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα οποία νοσηλεύονται. Για την εξυπηρέτηση των διακομιδών του πρώτου εδαφίου, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορούν επικουρικά να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στα Άρθρα 54 έως 60, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται μισθολογικά ζητήματα των ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ., των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», των ειδικευόμενων ιατρών, των επικουρικών ιατρών, των ιατρών και οδοντιάτρων δημόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ., των ιατρών γενικής ιατρικής και βιοπαθολογίας που υπηρετούν σε  διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, των μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και των ιατροδικαστών. Εδώ περιέχεται και η αύξηση των μισθών που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τους πολίτες

Όλα τα παραπάνω βελτιώνουν σημαντικά τη σχέση των πολιτών με το ΕΣΥ. Ειδικότερα:

Ο πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία με βάση τα κίνητρα που δίνονται σε γιατρός θα μπορούν αν στελεχωθούν με ειδικότητες οι οποίες ενώ υπάρχουν στις ιδιωτικές δομές μια περιφέρειας δεν υπάρχουν στο δημόσιο τομέα.

Κάθε ένας από εμάς δεν θα χάνει τον ειδικό γιατρό που τον παρακολουθεί σε μια ειδική μονάδα νοσοκομείου, επειδή ο γιατρός θα ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει μεταξύ του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα

Επίσης εάν θέλει συχνότερη επαφή με έναν νοσοκομειακό  γιατρό ένας πολίτης, θα μπορέσει να την έχει λόγω της δυνατότητας που έχει ο γιατρός να εργάζεται και σε δικό του ιδιωτικό ιατρείο εκτός ωραρίου νοσοκομείων.

Διαβάστε επίσης:

«Εμφύλιος» για τα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΕΣΥ

 Απόρρητο Απόρρητο