homescreen

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Χάνεται ή σώζεται αν κλείσει η εταιρία; Ενημερωθείτε

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Χάνεται ή σώζεται αν κλείσει η εταιρία; Ενημερωθείτε


Μάριος Οικονόμου

Ποια είναι η τύχη των ασφαλιστηριών συμβολαίων και φυσικά των αποζημιώσεων, σε περίπτωση κλεισίματος μιας ασφαλιστικής εταιρίας; Ενημερωθείτε για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και τις περιπτώσεις που καλύπτει

Ένα «λουκέτο» σε ασφαλιστική εταιρεία συνιστά από τους βασικούς λόγους ανησυχίας για τον ασφαλισμένο αλλά και όποιον επιθυμεί να προβεί στη σύναψη συμβολαίου. Τέτοια σενάρια δεν εμπίπτουν φυσικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, δεδομένου ότι έχουν ήδη συμβεί στο παρελθόν και ο φόβος να επαναληφθούν υφίσταται δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια φράσεις όπως «αστάθεια» και «ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί» περιλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε αναφορά στην εγχώρια οικονομία.

Η απάντηση στις ανησυχίες -τις οποίες εκτόξευσε επιπλέον το κλείσιμο εταιρειών- αποτέλεσε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (Εγγυητικό), ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα στην Αθήνα και υπό την εποπτεία και έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος που εξασφαλίζει την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία είχαν συνάψει συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει ο επίσημος ιστότοπος: «Το Εγγυητικό παρέχει κάλυψη σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που πηγάζουν από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής και τις εργασίες ασφάλισης ζωής, που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα».

Καλύψεις και εξαιρέσεις

Η κάλυψη από το Εγγυητικό αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης ζωής, ανά ασφαλιστήριο και ανά ασφαλισμένο, και ισούται με το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής:

 • έως του ποσού των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • έως του ποσού των 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Ωστόσο, από τις καλύψεις εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και απαιτήσεις από ασφάλιση που προβάλλονται από πρόσωπα:

 • Πρόσωπα που διετέλεσαν, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή την πτώχευση αυτής, μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές, καθώς και από τα πρόσωπα του άρθρου 55 του ν.δ. 400/1970 και από τους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
 • Πρόσωπα με κατοχή πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
 • Πρόσωπα επιφορτισμένα με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
 • Πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Άλλες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία της ασφαλιστικής επιχείρησης στα πλαίσια ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ομίλου, σύμφωνα με τα άρθρα 6α, 6β και 6γ του ν.δ. 400/1970.
 • Πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνεισέφεραν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.

Πώς λειτουργεί το Εγγυητικό

Σκοπός του Εγγυητικού είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας κατόπιν αποτίμησής του σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που η αναζήτηση ανάδοχης εταιρείας δεν αποφέρει καρπούς, καταβάλλεται αποζημίωση στους ασφαλισμένους για την οποία ισχύουν τα εξής:

 • το ποσό της απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε συμβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών (εκκρεμών ή πληρωτέων) κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης
 • τα ανώτατα όρια αποζημίωσης ορίζονται από το νόμο (αρ 7 του ν.3867/2010)
 • σε περίπτωση συμβολαίων με τεχνικά σημειώματα ή όρους που παραβιάζουν την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία είτε αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον, το Εγγυητικό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές των όρων αυτών των συμβολαίων.
 • ο ασφαλισμένος μπορεί να αρνηθεί την προτεινόμενη αποζημίωση και να τη διεκδικήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στη νομοθεσία περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 400/1970).

Ποιος το χρηματοδοτεί

Το κεφάλαιο του Εγγυητικού συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία ορίζεται μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσοστό έως 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή:

 • βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες-μέλη του Εγγυητικού και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής
 • εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους
 • υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 3867/2010 και ειδικώς με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Π.Δ. της ΤτΕ 2636/24-11-2010)

Μη διαστάσετε να ζητήσετε πληροφορίες από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο σχετικά με τα συμβόλαια, το ύψος κεφαλαίου και τις παροχές που καλύπτει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

Διαβάστε επίσης 

Ασφάλιση – Φυσικές καταστροφές: Οι καλύψεις που «οχυρώνουν» τους κόπους σας

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Η μεγάλη ανησυχία από την οποία γλιτώνουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλισηΑπόρρητο Απόρρητο