Αντιμέτωποι με υπέρογκες αυξήσεις ενδέχεται να βρεθούν οι ασφαλισμένοι με συμβόλαια υγείας, γεγονός που καθιστά ασύμφορη τη διατήρησή τους, ενώ αποτελεί και πεδίο αντιπαράθεσης είτε με την ίδια την εταιρία είτε με τον διανομέα της ασφάλισης. Το ζήτημα των αυξήσεων προσπάθησε να ελέγξει η κυβέρνηση, «περνώντας» διάταξη βάσει της οποίας το ποσοστό της στα μακροχρόνια συμβόλαια θα προκύπτει κατόπιν εξέτασης του σχετικού δείκτη του ΙΟΒΕ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ένας δείκτης κόστους υγείας στην ιδιωτική αγορά για υπηρεσίες υγείας θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που αποτυπώνουν την πραγματική εξέλιξη του κόστους, όπως τις μεταβολές της συχνότητας νοσηλειών και του μέσου κόστους νοσηλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε στην εκτίμηση των δεικτών κόστους υγείας για τα προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable), με βάση αναλυτικά στοιχεία για την έκθεση στον κίνδυνο νοσηλείας και τις πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις πραγματικών εξόδων (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδομάτων) της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Με βάση τα στοιχεία για το 2019, άνοδος παρατηρείται στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ αυξάνεται και το μέσο κόστος ζημιάς. Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων νοσοκομειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει άνοδο 10,9% το ίδιο έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ασφαλισμένοι με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας ξέρουν αυτομάτως ποιο είναι το ανώτατο όριο, το «ταβάνι», δηλαδή, στο ασφάλιστρο που μπορεί να ζητήσει η εκάστοτε εταιρία.

Στην περίπτωση δε, που δεν συμφωνεί με την αναπροσαρμογή μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με τη λήξη της περιόδου υπολογισμού του τρέχοντος ασφαλίστρου, ενώ τα παραπάνω ισχύουν και για μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύς της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι πάσης φύσεως ενημερώσεις και απευθυντέες δηλώσεις από την ασφαλιστική εταιρία προς τον λήπτη της ασφάλισης μπορεί να γίνονται με αποστολή συστημένης επιστολής στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη δηλωθείσα διεύθυνση του αντικλήτου του. Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης έχει ζητήσει εγγράφως με κάθε μέσο να λαμβάνει τις πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η σχετική επικοινωνία λαμβάνει χώρα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση της συστημένης επιστολής και η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν τεκμήριο ότι οι πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν στον λήπτη της ασφάλισης και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών.

Διαβάστε επίσης

Θα ασφαλιστείτε μέσω Internet; Δέκα πράγματα που πρέπει να προσέξετε

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πώς οι κληρονόμοι θα γλυτώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις

Πανδημία – Ασφαλιστικά προϊόντα: Τα νέα δεδομένα της ηλεκτρονικής πώλησης