Τον τρόπο αποζημίωσης των ψυχοθεραπειών για τους ασφαλισμένους του διευκρινίζει με εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, ορίζει ότι με βάση τις κατηγορίες των ψυχικών νοσημάτων όπως αυτές περιέχονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ4898/τ Β/1-11-2018, άρθρο 42), οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποζημιώνονται για ψυχοθεραπείες (ατομική, ομαδική ή οικογενειακή), εφόσον χρήζουν τέτοιων θεραπειών και δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η ιατρική γνωμάτευση για ψυχοθεραπείες, εκδίδεται μόνο από ψυχιάτρους.

Η αποζημίωση και ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών προσδιορίζεται κατά είδος ψυχοθεραπείας και κατά διάγνωση (σύμφωνα με το ICD-10), στο ΦΕΚ 5704/τ Β/19-12-2018.
Οποιοσδήποτε κωδικός ή υποκωδικός (ICD-10), δεν αναφέρεται στο παράρτημα του άρθρου 42, δε δύναται να αποζημιωθεί από τον Οργανισμό.

Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου, από πτυχιούχους ψυχολόγους ειδικά εκπαιδευμένους για αυτό και κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ή από παιδοψυχίατρους και ψυχιάτρους. Ψυχοθεραπείες αποζημιώνονται σε συμβεβλημένους παρόχους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και όπου δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, αποζημιώνονται απευθείας σε δικαιούχους.

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις, η αποζημίωση της εν λόγω παροχής πραγματοποιείται απευθείας στους ασφαλισμένους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση ιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου, συνταγογραφημένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του σχετικού παραρτήματος (ΦΕΚ 5704/τ Β/19-12-2018).
β) Εξοφλητική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του θεράποντα ιατρού.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599//86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν παρακολουθεί και δεν έχει ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.