Μέσα στον επόμενο μήνα θα κληθούν, όπως όλα δείχνουν, οι υποψήφιοι διοικητές των νοσοκομείων για το 2ωρο τεστ δεξιοτήτων, μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των νέων διοικήσεων των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η γραπτή εξέταση που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, στην οποία θα λάβουν μέρος όσοι έχουν κάνει αίτηση για διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, θα διερευνήσει τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα απόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Οι ασκήσεις χωρίζονται σε τρεις θεματικές και τα πρότυπα των τεστ αποδεικνύουν ότι ο πήχυς έχει ανέβει πολύ υψηλά. Μάλιστα, η διαδικασία της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης βρίσκει αντίθετους αρκετούς σημερινούς διοικητές που διεκδικούν ξανά τη θέση τους, καθώς θεωρούν ότι έχουν αποδείξει τις ικανότητες στο «τιμόνι» μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Και για αυτό, όπως λένε, θα ήθελαν να είχε γίνει ήδη αξιολόγηση στους υπάρχοντες διοικητές, ενώ εναντιώνονται στην αξία που δίνεται στο τεστ δεξιοτήτων.

Από την πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ σχετικά με τις εξετάσεις που θα δώσουν οι διοικητές, γίνεται σαφές ότι οι υποψήφιοι θα χρειαστούν προετοιμασία, βοήθεια και διάβασμα πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις – πρόκληση.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον Ταύρο και θα υποβληθούν σε τεστ σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών: Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου. Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η εξέταση για την τρίτη ενότητα, της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων, θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Παραγωγικός και Επαγωγικός Συλλογισμός

Πιο αναλυτικά, το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα ή να ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Η ικανότητα παραγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εργασιακών θέσεων και απαιτήσεων. Σε αυτό το τεστ οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν, επίσης, συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή. Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων.

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή εικόνων, οι οποίες περιέχουν σχήματα, γραμμές και μοτίβα. Οι ερωτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή επιπλέον γραπτές πληροφορίες/οδηγίες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατανοήσουν τα μοτίβα και τους κανόνες λογικής που διέπουν τα διαφορετικά σχήματα σε μια ερώτηση, ώστε να αναγνωρίσουν σωστά το κομμάτι που λείπει ή το επόμενο βήμα σε μια αλληλουχία εικόνων.

Σε ό,τι αφορά στο τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα εύρος υποθετικών εργασιακών καταστάσεων (case studies), τα οποία σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους. Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή γραπτών κειμένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται ένα εργασιακό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής πραγματικότητας ενός διευθυντικού/διοικητικού στελέχους, και το οποίο απαιτεί κάποιου είδους διαχείριση. Το κάθε σενάριο ακολουθείται από τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δηλώνουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε σενάριο και έπειτα να επιλέξουν ποια από τις τέσσερεις αυτές επιλογές, κατά την κρίση τους, περιγράφει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Η αδιαβλητότητα και η δύσκολη επιλογή

Μέσω της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών, και του καθοριστικού ρόλου που έχει το ΑΣΕΠ στην επιλογή της θεματολογίας για τα τεστ δεξιοτήτων αλλά και στη βαθμολόγηση των υποψηφίων, επιδιώκεται η διαφάνεια και η αυστηρή επιλογή με βάση τις ικανότητες. Ποτέ ξανά δεν έχουν επιλεγεί διοικήσεις με τέτοια αυστηρή διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει μόνο απόλυτο αριθμό αιτήσεων και όχι ονόματα στελεχών που έχουν κάνει αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, με τετραετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/τ.Α’/3-11-2023), υποβλήθηκαν συνολικά 1.048 αιτήσεις. Αντίστοιχα, για την κάλυψη επτά θέσεων Διοικητών και 14 θέσεων Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Η επιλογή των διοικήσεων των ΥΠΕ θα προηγηθεί εκείνης των νοσοκομείων, καθώς στην τριμελή επιτροπή που θα βαθμολογήσει τους διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων θα συμμετέχει και ο διοικητής της εκάστοτε ΥΠΕ. Επίσης, θα υπάρχει εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και ένας εκ των γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υγείας. Από τους διοικητές των νοσοκομείων που θα δώσουν εξετάσεις, θα αναδειχθούν οι 15 καλύτεροι για κάθε νοσοκομείο. Θα ακολουθήσει διαδικασία μοριοδότησης προσόντων και εμπειρίας ώστε να μειωθεί η λίστα όσων προκρίνονται σε ακόμη μικρότερο αριθμό. Οι υποψήφιοι αυτοί στη συνέχεια θα δώσουν προφορική συνέντευξη από την οποία θα αναδειχθούν οι τρεις υποψήφιοι, με την τελική επιλογή να ανήκει στον Υπουργό Υγείας.