Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος «Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι» (ΝΟΣΠΙ) από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. ΑΕ).

Το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ εντάσσεται στην στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας περίθαλψης με την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης στο σπίτι.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσω της παροχής έγκαιρης και αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης στο οικείο περιβάλλον τους, της μείωσης του χρόνου νοσηλείας και των επανεισαγωγών και του κινδύνου λόγω των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της παροχής ασφαλούς, ολιστικής και εξατομικευμένης φροντίδας με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών υγείας και τη συμμετοχή διεπιστημονικών ομάδων φροντίδας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΔΙ.ΠΥ. Βασίλης Μπαλάνης υπέγραψε σύμβαση με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας CMT Prooptiki Γιώργο Μπραουδάκη για την υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους μελετών που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • η καταγραφή των αναγκών των ασθενών και των φροντιστών τους,
  • ο προσδιορισμός 10 Κέντρων Αναφοράς,
  • η ανάπτυξη του μοντέλου λειτουργίας ΝΟΣΠΙ και των προϋποθέσεων ασφαλούς εφαρμογής του,
  • η διαμόρφωση των απαιτήσεων της πληροφορικής οργάνωσης και της διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • η μελέτη βιωσιμότητας, καθώς και
  • η πλήρωση των νομοθετικών και θεσμικών απαιτήσεων του προγράμματος.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΔΙΠΥ κ. Βασίλειο Μπαλάνη, το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο τέλος του 2025, παράλληλα με την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας των ασθενών και των φροντιστών τους, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Το έργο ΝΟΣΠΙ εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και του ΟΔΙΠΥ για την προώθηση της αριστείας στην υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών σε όλη την Επικράτεια.

Στο μεταξύ, υπεγράφη μεταξύ του ΟΔΙΠΥ και της NEXTCOM Α.Ε., σύμβαση για την «Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής» σχετικά με το ΥΠ-7 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)», που αφορά στην επικοινωνιακή ενίσχυση και διάδοση του Προγράμματος (τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στον γενικό πληθυσμό), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού

Την ίδια στιγμή, πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη από τον ΟΔΙΠΥ η σύμβαση για το έργο «Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το έργο θα υλοποιηθεί από την IQVIA Hellas και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Avedis Donabedian στο πλαίσιο της δράσης του ΟΔΙΥΠΥ «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας». Στο πλαίσιο της νέας δράσης θα αναπτυχθεί ο Οδικός Χάρτης για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ελλάδα, με η διεξαγωγή εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του  Υπουργείου Υγείας, των αρμόδιων φορέων, όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τα δημόσια νοσοκομεία,  με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων (capacity building) των εργαζομένων σε θέματα διασφάλισης των υπηρεσιών, βελτίωσης της ποιότητας καθώς και ανάπτυξης της στρατηγικής και των πολιτικών προς επίτευξη των παραπάνω στόχων.