Τη συνέχιση παραχώρησης 50 κλινών (απλών και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) στο ΕΣΥ, τουλάχιστον έως τέλος Μαρτίου, για βοήθεια των δημόσιων νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν πίεση εξαιτίας του κορωνοϊού, προβλέπει Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας.

Το ΝΙΜΤΣ εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

Η παραχώρηση των 50 κλινών αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2024. Πρόκειται για μια τακτική που ακολουθείται εδώ και κάποιο διάστημα με σκοπό τη συνεφημέρευση μικρότερων νοσηλευτικών νοσοκομείων με μεγάλα, προκειμένου να αποσυμφορούνται τα τελευταία.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και κλινών νοσηλείας δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό Covid-19 σε εγκαταστάσεις, θαλάμους και κλίνες του ΝΙΜΤΣ, καθώς και τα τυχόν αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την παραπομπή τους.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια διαθέτει στο ΝΙΜΤΣ το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, εφόσον απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης ΥΠΕ, για τις ανάγκες λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ, λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του ΕΣΥ, εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/ 3.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας (Β5821). Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού του ΝΙΜΙΤΣ εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ` υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.