Για διάκριση των ιδιωτών παιδιάτρων έναντι των συναδέλφων τους που εργάζονται στο ΕΣΥ ή σε πανεπιστημιακές κλινικές σε ό,τι αφορά στις εξειδικεύσεις της παιδιατρικής, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

«Με το από 18-7-2023 υπόμνημά μας επισημάναμε την ανάγκη τροποποίησης των υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.28528/18-5-2023 και Γ5α/Γ.Π/οικ.28613/18-5-2023 αποφάσεων της κας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και συγκεκριμένα ως προς το άρθρο 8 (Μεταβατικές Διατάξεις), καθώς παραβιάζονται τα άρθρα 5§1, 25§1 και 4§1 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι παιδίατροι σε δυο κατηγορίες, στους παιδιάτρους που εμπλέκονται με τους δημόσιους φορείς (ιατροί ΕΣΥ, Πανεπιστημιακοί κλπ) στους οποίους αποδίδεται άμεσα η εξειδίκευση της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, γαστρεντερολογίας και πρόσφατα της αναπτυξιολογίας, χωρίς εξετάσεις και στους ιδιώτες παιδιάτρους, οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος να τους αποδοθεί άμεσα η εξειδίκευση λόγω μη εμπλοκής τους με τους δημόσιους φορείς», σημειώνει η Ένωση σε υπόμνημά της προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τους ιδιώτες παιδίατρους, υποβλήθηκαν υπομνήματα την 28-6-2023 από την «Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας» και την 6-7-2023 από την «Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Hπατολογίας και Διατροφής» με τα οποία επισημάνθηκε η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 8 των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων.

«Παρ’ όλα τα ανωτέρω υπομνήματα, τόσο από εμάς όσο και από τους επίσημους επιστημονικούς φορείς, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι σήμερα, παρόλο που οι αναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις προδήλως παραβιάζουν την νομολογιακά αναγνωρισμένη ισότητα μεταξύ των ιατρών, αλλά και εν τοις πράγμασι στερούν τη δυνατότητα στους ασθενείς να προσφύγουν στους ιδιωτικούς φορείς υγείας, επιβαρύνοντας χωρίς λόγο τις δημόσιες δομές υγείας.
Κατόπιν όλων των παραπάνω και εν όψει ότι η κατάθεση δικαιολογητικών των ιατρών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2023, ζητούμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας σε όσα περιλαμβάνονται στο υπόμνημά μας, αλλά και στο υπόμνημα των Επιστημονικών Εταιρειών, ώστε να αποκατασταθούν σύννομα οι Υπουργικές Αποφάσεις», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.