Τις διαδικασίες που αφορούν τη διάθεση των ατομικών τεστ διάγνωσης κορωνοϊού (self test) από τα φαρμακεία και την αξιοποίησή τους μέσα από τη λειτουργία Βάσης Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, ρυθμίζει νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης αλλά και διενέργειας γρήγορων τεστ (rapid test) για τον κορωνοϊό στα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και καταγραφής των αποτελεσμάτων στη σχετική Βάση Δεδομένων.

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως ιδιωτικά φαρμακεία μπορούν να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης με λοίμωξη covid-19 σε φυσικά πρόσωπα.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των rapid test που διατίθενται μέσω φαρμακείων, να χορηγείται το δικαίωμα διενέργειας των ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του νόμου.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της Βάσης Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, ο τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών covid-19, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης και καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδομένων για επιδημιολογικούς λόγους και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Στο άρθρο 2 ορίζεται πως τα ατομικά τεστ (self tests) θα διατίθενται από τα φαρμακεία χωρίς αντίτιμο. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) υποχρεούται να διατηρεί μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας θα καθοριστεί ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, η τήρηση του σχετικού μητρώου κατασκευαστών, ο τρόπος διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Aκόμη, στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως τα εμβολιαστικά κέντρα στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται πως για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, τα εμβολιαστικά κέντρα που καθορίζονται εντός των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, μπορούν να λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων.

Το ωράριο λειτουργίας τους ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από τις 07:00 έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη την εβδομάδα από το σύνολο του προσωπικού τους καταρτίζεται από τη διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.