Ένα νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υπόβαθρου στις ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινάει το UN Global Compact Network Hellas με στόχο τη μετάβαση από τη δέσμευση στη δράση στα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα θα εφοδιάσει τις επιχειρήσεις με εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία προκειμένου να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας και να διασφαλίσουν ότι ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες προσδοκίες ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί πότε και πώς οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ποιο τρόπο μπορούν να ιεραρχήσουν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα ώστε να αναλάβουν δράση αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τα καταλληλότερα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους και την επικοινωνία της προόδου τους στα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική τους με τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να προετοιμαστούν αναφορικά με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες αξίας.

Αποτελέσματα συγκριτικών αξιολογήσεων και κατατάξεων των επιχειρήσεων καταδεικνύουν ότι παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και τις δεσμεύσεις προκύπτει ένα χάσμα στην εφαρμογή πρακτικών που πληρούν τις απαιτήσεις που θέτουν οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Σχεδόν οι μισές (46,2%) από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που αξιολογήθηκαν από το Corporate Human Rights Benchmark το 2020 στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν στοιχεία για τον περιορισμό των ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Τα 21 στελέχη επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα», με εισηγήτρια την κ. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης μετατρέποντας τη θεωρία σε πράξη και να ανταλλάξουν προκλήσεις και εμπειρίες με peers τους. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο 2023 και παρέχει στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα» ΕΔΩ.