Πιστεύετε ότι η ασφαλιστική εταιρία έπεσε σε παράπτωμα σε σχέση με το συμβόλαιο υγείας ή ζωής που διατηρείτε; Υποστηρίζετε ότι αδικηθήκατε , δεν αποζημιωθήκατε σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου ή έγινε κάποια παρανόηση και θέλετε να βρείτε το δίκιο σας;

Απευθυνθείτε αρχικά στην υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών). Ο επικεφαλής της υπηρεσίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης.

Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα Υποβολής καταγγελίας/αιτίασης.

Ωστόσο η ΤτΕ δεν γνωμοδοτεί ούτε παρέχει συμβουλές προς τρίτους για θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Επιπλέον, δεν έχει την αρμοδιότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ αντισυμβαλλομένων. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να επιβάλλει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ούτε να προσδιορίζει το ύψος αυτής, ούτε να ερμηνεύει τους όρους μιας ασφαλιστικής σύμβασης κλπ. Η δικαιοδοσία αυτή ανήκει στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν για να δηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.