Η δαπάνη για αξονικές τομογραφίες όπως και για ακτινοθεραπείες περιλαμβάνεται στα γενικότερα αναγνωρισμένα έξοδα που είναι ιατρικώς αναγκαία για την φροντίδα του ασθενούς εντός ή εκτός νοσοκομείου και ανάλογα με το συμβόλαιο υγείας.

Η παροχή καλύπτει τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος για την διενέργεια ακτινοθεραπειών (και γενικότερα θεραπειών για την καταπολέμηση νεοπλασιών όπως για παράδειγμα χημειοθεραπείες, βραχυθεραπείες κ.α.) που θα συστήσει ο θεράπων ιατρός απευθείας στα συμβεβλημένα θεραπευτήρια και έως του ανώτατου ορίου κάλυψης του εκάστου συμβολαίου.

Ορισμένα συμβόλαια ξεχωρίζουν τους ασθενείς σε αυτούς που διανυκτερεύουν στο νοσοκομείο και σε αυτούς που πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρεία.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής, οι ασφαλιστικές εταιρίες του ζητούν να κάνει χρήση του ΕΟΠΥΥ.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής ή παρατείνεται η νοσηλεία του ή εισάγεται ως επείγον περιστατικό στα πλαίσια νοσηλείας καλύπτεται η δαπάνη της ακτινοθεραπείας υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νοσηλεία κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη.

Συνήθεις προϋποθέσεις για την παροχή είναι η νόσος να μην προϋπήρχε της έναρξης του συμβολαίου, να έχει παρέλθει το ελάχιστο χρονικό διάστημα αναμονής από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου έως της εμφάνισης της νόσου και πάντοτε ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει για την θεραπεία του μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια ή ακόμα και δημόσια νοσοκομεία, οι ακτινοθεραπείες καλύπτονται με προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα απολογιστικά ή επιδοματικά ή με ποσοστό κ.α. ανάλογα τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου ενώ εάν απαιτηθούν θεραπείες σε κλινικές Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις ανάλογα την απόφαση του κοινωνικού φορέα ασφάλισης αλλά και τις παροχές του εκάστου συμβολαίου.

Διευκρινίστε τι αποζημίωση δικαιούστε για την διενέργεια ακτινοθεραπειών στο πλαίσιο της ημερήσιας νοσηλείας ( one day clinic). Σε κάποιες περιπτώσεις ο θεράπων γιατρός μπορεί να συστήσει ακτινοθεραπείες έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα από την έξοδο του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο (μπορεί να ζητήσει ο θεράπων ιατρός ακτινοθεραπείες μετά από ένα ή δύο χρόνια από το αρχικό περιστατικό). Ρωτήστε λοιπόν τον ασφαλιστή σας αν θα αφαιρεθεί κάποιο ποσό από την απαλλαγή που έχει συμφωνηθεί αν οι ακτινοθεραπείες διενεργηθούν στο πλαίσιο ημερήσιας νοσηλείας.