Είναι γεγονός ότι στο δημόσιο σύστημα υγείας η αμοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου συνήθως έχει συμφωνηθεί πριν από την ημέρα της επέμβασης και βαρύνει την τσέπη του ασθενούς. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, που αντιλαμβάνονται αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, φροντίζουν να περιλαμβάνουν στο πακέτο υγείας και αυτήν την παροχή προς τους ασφαλισμένους τους.

Στην ιδιωτική υγεία, από την άλλη μεριά ο χειρουργός και ο αναισθησιολόγος έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν όποια αμοιβή θέλουν λογική ή υπέρογκη ανάλογα με την αξία τους και τη σοβαρότητα της επέμβασης. Ωστόσο οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν ξεχωρίζουν τους γιατρούς σε «φίρμες» και «πληβείους».

Καλύπτουν την αμοιβή του γιατρού θέτοντας ένα ανώτατο όριο ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης. Ο πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία άλλη αμοιβή πέρα των προσυμφωνημένων. Ωστόσο για να καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία το ποσό της αμοιβής πρέπει ο γιατρός να κόψει απόδειξη (ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο) τουλάχιστον έως το όριο του ποσού που προβλέπει η ασφαλιστική εταιρία.

Τα ποσά που καλύπτουν τα προγράμματα υγείας είναι κατά προσέγγιση τα ακόλουθα:

Πολύ μικρή επέμβαση

Αμοιβές Χειρουργού: Στην Ελλάδα 462,00€ – Στο Εξωτερικό 616,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα 201,00€ – Στο εξωτερικό 495,00€

Μικρή επέμβαση

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 879,00€ – Στο εξωτερικό 1.172,00

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα 660,00€ – Στο εξωτερικό 678,00

Μεσαία επέμβαση

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 2.316,00€ – Στο εξωτερικό 3.088,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα 904,00€ – Στο εξωτερικό 879,00€

Μεγάλη επέμβαση

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 3.477,00€ – Στο εξωτερικό 4.636,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου:  Στην Ελλάδα 1.172,00€

Βαριά επέμβαση

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 4.836,00€ – Στο εξωτερικό 6.448,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα 1.065,00€ – Στο εξωτερικό 1.420,00

Εξαιρετικά Βαριά

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 6.180,00€ – Στο εξωτερικό 8.240,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα €1.452,00- Στο εξωτερικό € 1.936,00

Ειδική

Αμοιβή χειρουργού: Στην Ελλάδα 9.270,00€ – Στο εξωτερικό 12.360,00€

Αμοιβή Αναισθησιολόγου: Στην Ελλάδα 1.746,00€ – Στο εξωτερικό 2.328,00€