Τα ασφαλιστικά συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης δίνουν στον ασφαλισμένο το ελεύθερο να επιλέξει όποιο νοσηλευτήριο επιθυμεί, συνεργαζόμενο ή όχι με την εταιρεία, και να αποζημιωθεί με τον τρόπο που προβλέπεται για την κάθε περίπτωση. Ωστόσο, τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και θεραπευτήρια είναι η συνήθης επιλογή, αφού το ασφαλιστήριο καθίσταται δυνατή η οικονομική πρόσβαση σε εξελιγμένο εξοπλισμό και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας.

Εφόσον επιλέξει την εισαγωγή του σε κάποιο νοσοκομείο από το δίκτυο υγείας της εταιρείας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι από το εισιτήριο μέχρι την αποζημίωση ακολουθούνται 5 συνήθως βήματα:

Βήμα 1: Νοσηλεία ή ημερήσια νοσηλεία

Κατά το πρώτο βήμα ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο γραφείο κίνησης του νοσοκομείου και ενημερώνει για τη νοσηλεία του. Επιπλέον προσκομίζει την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωστοποιεί τον ΑΜΚΑ του, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστικού του συμβολαίου.

Βήμα 2: Αναγγελία νοσηλείας ή ημερήσιας νοσηλείας στην εταιρεία

Το νοσοκομείο ενημερώνει την εταιρία για την εισαγωγή του ασφαλισμένου και της αποστέλλει απευθείας όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη νοσηλεία του, χωρίς καμία εμπλοκή του ασφαλισμένου. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

  • να ζητήσει εξουσιοδότηση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό συνταγολόγιο του ασφαλισμένου
  • να αποστείλει δικό της γιατρό για να εξετάσει τον ασφαλισμένο ή να ενημερωθεί από τον ιατρικό του φάκελο
  • να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τον ασφαλισμένο.

Βήμα 3: Κάλυψη

Η εταιρεία ενημερώνει το νοσηλευτήριο για τις νοσηλευτικές δαπάνες του ασφαλισμένου που καλύπτει σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος υγείας του. Εν συνεχεία, το νοσοκομείο γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο την κάλυψη της νοσηλείας του.

Βήμα 4: Υπολογισμός αποζημίωσης

Η εταιρεία προχωρά στον υπολογισμό του μέρους των νοσοκομειακών εξόδων που θα καλύψει, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παρακάτω με την εξής σειρά:

  • Αναβάθμιση θέσης, αν υπάρχει
  • Εκπιπτόμενο ποσό
  • Συμμετοχή άλλου φορέα, αν υπάρχει

Ιδίως για τη συμμετοχή άλλου φορέα, εφόσον αυτός καλύψει ένα μέρος των εξόδων του ασφαλισμένου, η εταιρεία θα καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά που προκύπτει από τα συνολικά αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας του και το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας. Σε καμία περίπτωση η διαφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που προβλέπονται από το πρόγραμμα του ασφαλισμένου.

Κάποιες εταιρείες υπογραμμίζουν συνήθως ότι η παραπάνω σειρά επιλογών δεν αλλάζει και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει κάνει χρήση μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω επιλογές, εφαρμόζεται η αμέσως επόμενη κατά σειρά επιλογή.

Βήμα 5: Καταβολή αποζημίωσης

Η εταιρεία καταβάλει απευθείας στο νοσοκομείο τα έξοδα νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών χειρουργού και αναισθησιολόγου, τα οποία έχει ήδη εγκρίνει να αποζημιώσει.

Διαβάστε επίσης:

Λοιμώδης μονοπυρήνωση: Πως καλύπτει η ασφάλιση τη «νόσο του φιλιού»

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;

Άμεση Ιατρική Βοήθεια: Όλα όσα παρέχει αυτό το πακέτο