Το επάγγελμα του υποψήφιου για ασφάλιση αποτελεί στοιχείο που θα ζητήσει να γνωρίζει κάθε ασφαλιστική εταιρεία για κάθε σχεδόν τύπο συμβολαίου. Προγράμματα υγείας και ζωής έως και ασφαλιστήρια αυτοκινήτου θα ζητήσουν από τον ασφαλισμένο να δηλώσει εξαρχής το επάγγελμα που ασκεί κατά τη σύναψη της σύμβασης ως αναγκαία μεταβλητή για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου μεταξύ άλλων όπως η ηλικία και η κατάσταση υγείας.

Όπως επισημαίνεται από κάθε εταιρεία, κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου ο ασφαλισμένος ή/και συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να την ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά το επάγγελμα, μια απαίτηση που βασίζεται στα ασφαλιστικά βάρη του ασφαλισμένου βάσει του ασφαλιστικού Νόμου 2496/97 και, συγκεκριμένα, το άρθρο 4 για την επίταση του κινδύνου και το δικαίωμα του παρόχου ασφάλισης να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ του ύψους ασφαλίστρων και της ασφαλιζόμενης περίπτωσης και τον προφυλάσσει από τον ηθικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αντεπιλογής. Επί λέξει: «κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους».

Η ενημέρωση της εταιρείας πρέπει να περιλαμβλάνει επιπλέον κάθε μεταβολή των συνθηκών και του τόπου παροχής της εργασίας του πέρα από το είδος του επαγγέλματος, εφόσον οι σχετικές μεταβολές επιφέρουν επίταση του ασφαλιστικού κίνδυνου και ιδιαίτερα όταν η ασφαλιστική εταιρεία ταξινομεί το νέο επάγγελμα ως πιο επικίνδυνο από το δηλωθέν κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Είναι εύλολο πως άλλο βαθμό επικινδυνότητας έχει το επάγγελμα του υπαλλήλου σε γραφείο από του οικοδόμου, όπως και του μάγειρα από του καθηγητή σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

Έτσι, σε περίπτωση που το νέο επάγγελμα αξιολογείται ως ίδιας επικινδυνότητας με το προηγούμενο από την εταιρεία, οι καλύψεις και οι παροχές όπως και τα ασφάλιστρα δεν θα μεταβληθούν, παραμένει ωστόσο η υποχρέωση του ασφαλισμένου να ενημερώσει εμπρόθεσμα την εταιρεία.

Αν το νέο επάγγελμα ταξινομείται ως λιγότερο επικίνδυνο από αυτό που δηλώθηκε αρχικά, η εταιρεία μόλις πάρει τα αποδεικτικά στοιχεία για την αλλαγή θα προχωρήσει ως οφείλει στην ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου. Κάποιες εταιρείες πιο χαλαρές με την προθεσμία των 14 ημερών που ορίζει ο ασφαλιστικός νόμος, ενδεχομένως να επιστρέψουν αναλογικά το επιπλέον ποσό του ασφαλίστρου για την περίοδο από την ημερομηνία μεταβολής του επαγγέλματος ή από την ανανέωση του ασφαλιστηρίου έως τη λήψη των αποδεικτικών στοιχείων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η περίπτωση που το νέο επάγγελμα είναι μεγαλύτερης επικινδυνότητας από αυτό που δηλώθηκε κατά τη σύναψη του συμβολαίου, αφού η εκάστοτε εταιρεία θα χειριστεί διαφορετικά την περίπτωση αναλόγως τον τύπο κάλυψης και τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Έτσι, είναι πιθανό η εταιρεία να διατηρήσει την ασφαλιστική σύμβαση αλλάζοντας κατηγορία κοστολόγησης και ορίζοντας επασφάλιστρο ενώ, σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος και δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως, μπορεί να περιορίσει την αποζημίωση στο όριο που προβλεπόταν για το λιγότερο επικίνδυνο επάγγελμα, όπως είχε δηλωθεί αρχικά.

Στον «αέρα» βέβαια ενδέχεται να βρεθούν ασφαλισμένοι που μεταπηδούν σε επαγγελματικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και οι οποίες αποτελούν αδιαπραγμάτευτες εξαιρέσεις για τις εταιρείες όπως χειρώνακτες, εργάτες, οικοδόμοι, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι κ.α.για τα συμβόλαια προσωπικού ατυχήματος ή η επαγγελματική ενασχόληση με πυγμαχία, πάλη, kick boxing, αγώνες ταχυτήτων κ.α. στα νοσοκομειακά προγράμματα κ.ο.κ.

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Καταγγελία: Πότε κινδυνεύετε να μείνετε χωρίς κάλυψη

Προκαλέσατε ατύχημα ή βλάβη; Οι καλύψεις που θα σας γλυτώσουν

Καταγγελία στην ασφαλιστική: Τι πρέπει να γνωρίζετε