Τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να μοιραστούν με την ασφαλιστική εταιρεία θα προβληματίσουν τρεις στους δέκα καταναλωτές, με το 69% πρόθυμο να παραχωρήσει στοιχεία σχετικά με την υγεία, την άσκηση και την οδηγική του συμπεριφορά εφόσον έτσι εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές. Όπως συμπληρώνουν υπεύθυνοι της Accenture, εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις διεθνώς που διεξήγαγε σχετική έρευνα, «παρόλο που οι καταναλωτές παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα, οι ανησυχίες τους σε θέματα παρέμβασης στην ιδιωτικότητα και του αντίκτυπού της στα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί».

Οι καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία αξιοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, την επικοινωνία με τον ασφαλισμένο και την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την παρακολούθηση των μεταξύ τους συναλλαγών και άλλων διαδικασιών καθώς και για προωθητικούς ή ερευνητικούς σκοπούς μεταξύ άλλων και, ιδίως, την κατάρτιση του προφίλ των πελατών σε κατηγορίες κινδύνων με παρόμοια χαρακτηριστικά ώστε να διαμορφώνονται τα κατάλληλα, αναλογικά και δίκαια ασφάλιστρα για κάθε περίπτωση.

Εφόσον συναινέσουν στην παραχώρηση των προσωπικών πληροφοριών που θα ζητήσει η εταιρεία, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα:

  • πρόσβασης και ενημέρωσης για αυτές, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και τα όρια αυτής, τα στοιχεία του υπέυθυνου και εκτελούντος την επεξεργασία καθώς και των τρίτων στους οποίους ενδέχεται να αποκαλυφθούν
  • διόρθωσης σε ανακρίβειες, λάθη και ελλείψεις στα στοιχεία που μπορεί να σας «κάψουν»
  • διαγραφής τους από τα αρχεία της εταιρείας εφόσοναν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πια απαραίτητη
  •  περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση 1) αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων 2) που ο ασφαλισμένος έχει ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και 3) που τα στοιχεία του ασφαλισμένου δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν για διάφορες νομικές αιτίες
  • φορητότητας, για την απόκτησή τους δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή και/ή σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όπως και δικαίωμα διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
  • εναντίωσης στην επεξεργασία τους για τους σκοπούς της σύμβασης, ανακαλώντας την αρχική συγκατάθεση. Προσοχή όμως· αυτή η κίνηση θα σημάνει τη λήξη του ασφαλιστηρίου και διακοπή της κάλυψης, αφού η εταιρεία δε θα νομιμοποιείται πια να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τη διαμόρφωση και παροχή των υπηρεσιών της.

Οι εταιρείες δεσμεύονται ότι σε περίπτωση απώλειας προσωπικών δεδομένων θα ενημερώσουν τον πελάτη σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία καθώς και ότι τα ως άνω δικαιώματα ασκούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον τελευταίο, εφόσον όμως δεν κάνει αδικαιολόγητη κατάχρησή τους με συνέπεια τη διαχειριστική δαπάνη για την εταιρεία. Εν τοιαύτη περιπτώσει, δύναται να επιβαρύνει τον ασφαλισμένο με το αντίστοιχο κόστος.

Τέλος, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα υποβολής παραπόνου ή/και καταγγελίας στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.