Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι μας παροτρύνουν να ασφαλιζόμαστε όταν είμαστε νέοι και υγιείς, ώστε αν αργότερα εκδηλώσουμε κάποια χρόνια ή οξεία νόσο, να είμαστε ασφαλιστικά καλυμμένοι και να μην χρειάζεται να δαπανήσουμε από την τσέπη μας υπέρογκα ποσά για την υγειονομικής φροντίδα.

Όταν συνάπτουμε το συμβόλαιο ο ασφαλιστής θα μας ζητήσει να προσκομίσουμε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις (εντός του έτους) για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πάθησης που εμπίπτει στις εξαιρέσεις των καλύψεων.

Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα υγείας μπορεί να μας ζητηθούν περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια ο ασφαλιστής αποστέλλει την αίτηση για ασφάλιση μαζί με τα ιατρικά δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει, προκειμένου η εταιρία να εκτιμήσει τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις το τμήμα εκτίμησης κινδύνου μπορεί να ζητήσει και περαιτέρω δικαιολογητικά που θα προκύψουν από τον έλεγχο της νέας αίτησης, παλαιότερων ατομικών ασφαλιστηρίων καθώς και του ιστορικού αποζημιώσεων του πελάτη.

Έτσι η εταιρία μετά την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου μπορεί:

α) να απορρίψει την αίτησή μας

β) να μας ασφαλίσει αλλά να εξαιρέσει από τις καλύψεις την προϋπάρχουσα πάθηση

γ) να μας ασφαλίσει επιβαρύνοντας όμως με επασφάλιστρο το συνολικό κόστος του συμβολαίου.

Με την πάροδο των χρόνων μπορεί η υγεία μας να επιβαρυνθεί αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης ή τροποποίησης των όρων του συμβολαίου.

Ωστόσο κάθε χρόνο που ανανεώνεται το ετήσιο συμβόλαιο υγείας, η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, να αυξήσει τα ασφάλιστρα ή να δηλώσει ότι καταργεί ένα πρόγραμμα και το αντικαθιστά με ένα καινούργιο προϊόν. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων και σε καμία περίπτωση έναν συγκεκριμένο. Από την πλευρά του ο ασφαλισμένος, μπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές ή να αποχωρήσει.

Διαβάστε επίσης: 

Καρκίνος Μαστού: Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορείτε να συνάψετε συμβόλαιο υγείας

Διαβήτης: Τι καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας