Το έντυπο πληροφοριών που, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα πρέπει να έχει την ίδια μορφή – σχήμα, χρώμα κ.ο.κ. – για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οφείλουν να αναζητήσουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούν να αγοράσουν.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η παραγωγή του γίνεται από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία, ο διανομέας, όμως, είναι εκείνος που επιβάλλεται να το διαθέσει στους καταναλωτές, πολλές φορές πριν καν υπογραφεί η όποια σύμβαση. Προς επίρρωση, μεγάλος εκπρόσωπος του κλάδου εξέδωσε εγκύκλιο, αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του Εγγράφου Πληροφοριών Προϊόντος. Βάσει αυτής, το επίμαχο έγγραφο θα παραδίδεται πλέον στους πελάτες και κατά το στάδιο της προσφοράς και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης ασφάλισης.

Όσον αφορά στις πληροφορίες, τις οποίες περιέχει, αυτές συνοψίζονται στα εξής:
α) Το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονομασία του προϊόντος, εφόσον υφίσταται.
β) Περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζόμενων κινδύνων, του ασφαλιζόμενου ποσού και όπου έχει εφαρμογή του γεωγραφικού πεδίου, καθώς και περίληψη των εξαιρούμενων κινδύνων.
γ) Λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ασφαλίστρου.
δ) Τις περιπτώσεις, για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης, πέραν των εξαιρούμενων κινδύνων.
ε) Τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.
ζ) Τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση.
η) Τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, παραθέτοντας σχετικό παράδειγμα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης και
θ) Τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης από τον λήπτη της ασφάλισης.

Οι διανομείς ασφαλιστικών προιόντων από την πλευρά τους, οφείλουν να επεξηγούν στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παράλληλα, οι διανομείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη νομιμότητά τους, παρέχοντας – είτε γραπτώς είτε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο ο ασφαλισμένος θα μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή – το link, το οποίο να πιστοποιεί πως πρόκειται για νόμιμους επαγγελματίες. Σε περίπτωση δε, που αρνηθούν να δείξουν τα διαπιστευτήριά τους, τότε οι καταναλωτές μπορούν να τα απαιτήσουν, τσεκάροντας, παράλληλα και την δυνατότητά τους να εισπράττουν ασφάλιστρα ή να προωθούν επενδυτικά συμβόλαια, βασισμένα σε ασφάλιση (unit linked). «Αυτά δεν μπορούν να τα προωθούν όλοι, γιατί απαιτούν επιπλέον αδειοδότηση, με εξτρά εξετάσεις», σχολιάζουν στο ygeiamou στελέχη της αγοράς.

Διαβάστε επίσης: 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Δεν είναι αυτό που συμφωνήσατε; Τι μπορείτε να κάνετε

Επαναφορά σε ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε