Τι περιλαμβάνει μία ασφαλιστική σύμβαση, ποιοι είναι οι ειδικοί όροι που αφορούν ειδικές  συμφωνίες και πότε τίθεται σε ισχύ; Καλό είναι να γνωρίζουμε τα βασικά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά «συστατικά» της ασφαλιστικής σύμβασης η οποία περιλαμβάνει:

  • Την αίτηση ασφάλισης υγείας.
  • Το ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας και το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του συμβαλλόμενου και των ασφαλισμένων μελών, τα στοιχεία της ασφάλισης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τρόπο και συχνότητα πληρωμής) και του προγράμματος που έχει επιλεγεί, τον πίνακα καλύψεων και ασφαλίστρων, καθώς και τον πίνακα ανάλυσης καλύψεων (παροχές και όρια αυτών, επιλογή εκπιπτόμενου ποσού, ασφάλιστρα. Προσοχή: Ένας από τους πιο σημαντικούς όρους στον τομέα της ασφάλισης υγείας είναι η απαλλαγή ή το λεγόμενο εκπιπτόμενο ποσό. Ο όρος αυτός αφορά στο ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση νοσηλείας και από το οποίο απαλλάσσεται η ασφαλιστική εταιρία. Αυτό το ποσό καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ύψος του ασφαλίστρου που θα κληθεί κάποιος να πληρώσει, οπότε τσεκάρετε ότι έχετε επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές σας δυνατότητές.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν σε ειδικές συμφωνίες, εξαιρέσεις, περιορισμούς και παρεκκλίσεις που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα.

  • Τους παρόντες όρους ασφάλισης.
  • Τις τυχόν αιτήσεις μετατροπών και τα κείμενα των πρόσθετων πράξεων που αποστέλλει η εταιρεία με την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της.

Όσον αφορά στην έναρξη ισχύος της ασφάλισης, αυτή είθισται να αναγράφεται στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου σας και τίθεται σε ισχύ εφόσον καταβάλετε το ετήσιο ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση του, σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί να πληρώνετε σε δόσεις. Υπενθυμίζεται ότι η εφάπαξ πληρωμή συνεπάγεται σημαντικό όφελος για τον ασφαλισμένο, αφού η καταβολή σε εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ή μηνιαίες δόσεις προβλέπει επιβάρυνση 2%, 3% και 4% αντίστοιχα.

Η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης είναι συνήθως ένα έτος, ενώ πριν τη λήξη κάθε ασφαλιστικής περιόδου ο ασφαλισμένος λαμβάνει ενημέρωση με το ειδοποιητήριο για τα ασφάλιστρα και τυχόν αλλαγές στους όρους και τις παροχές του ασφαλιστηρίου. Προσοχή: Σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου δεν απαιτούνται αποδεικτικά καλής υγείας σας. Η εταιρία, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα στην επέτειο του ασφαλιστηρίου να τροποποιήσει τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των ασφαλισμένων. Η ηλικία σας ή η κατάσταση της υγείας σας δεν αποτελούν λόγους τροποποίησης των όρων ή ακύρωσης του ασφαλιστηρίου σας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εφόσον διαθέτει παρόμοιο πρόγραμμα ασφάλισης είναι υποχρεωμένη να σας γνωστοποιήσει γραπτώς τους όρους, τις παροχές και τα ασφάλιστρά του, προκειμένου να συνεχίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Όσον αφορά στους όρους της ανανέωσης, συνεχίζουν να ισχύουν αυτοί του πρωτοεκδιδόμενου ασφαλιστηρίου, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης αυτών θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης

Φυσικές καταστροφές: Κίνητρα για την ασφάλιση και προστασία της περιουσίας

Ιδιωτική σύνταξη: Γιατί πρέπει να την σκεφτείτε σοβαρά

Ιδιωτική Ασφάλιση και προσωπικά δεδομένα: Ποια τα δικαιώματά μας