Τη λύση της συνασφάλισης, δηλαδή, της κάλυψης σε περισσότερες της μίας εταιρίας την ίδια χρονική στιγμή, επιλέγουν πολλοί ασφαλισμένοι για τα αντικείμενα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι πολύτιμα και, άρα, κινδυνεύουν να μην λάβουν πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση ολικής καταστροφής.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μολονότι πρόκειται για μία πρακτική που είθισται να ακολουθείται από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλα ασφαλιστικά ποσά, εντούτοις δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες που καταφεύγουν σε αυτήν. «Όπως θα διαπιστώσουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εάν έχουν ασφαλιστεί για τους ίδιους κινδύνους σε περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), τότε οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στην εταιρία. Διαφορετικά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην αποζημιωθούν», σημειώνουν χαρακτηριστικά στο ygeiamou.

Πιο αναλυτικά, στην επίμαχη γνωστοποίηση οφείλουν να αναφέρουν το είδος των κινδύνων που καλύπτονται με αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και τα σχετικά ασφαλιστικά ποσά. «Εάν δεν το πράξουν, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου η εταιρία θα καταβάλει ασφάλισμα μόνο στην έκταση που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο», προσθέτουν και συνεχίζουν: «Στην περίπτωση δε, που η παράλειψη γίνεται από δόλο, η εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος και ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας».

Όπως και να έχει, από το συμβόλαιο προκύπτει πως οι περισσότερες ασφαλίσεις έχουν ισχύ μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Η εταιρία ευθύνεται μέχρι το ανώτατο ποσό που αναφέρεται ανά κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία ασφαλιστικών εταιριών καθεμία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ποσοστού που έχει ασφαλιστεί σε αυτή (συνασφάλιση).

Προσοχή:

1. Εάν την ασφάλιση του περιεχομένου μιας κατοικίας έχει αναλάβει μία ασφαλιστική εταιρεία, ενώ της οικοδομής μία άλλη, αυτό δεν θεωρείται συνασφάλιση, αφού επί της ουσίας αφορά σε δύο διαφορετικούς κινδύνους.

2. Δεν ασφαλίζονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου, έγγραφα ή παραστατικά αξίας, τίτλοι, ομολογίες, μετοχές, επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζογραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή και κάθε αξιόγραφο ή κινητή αξία, υποσχετικά, λαχεία, δελτία ΠΡΟΠΟ και παρόμοια, έγγραφα κάθε είδους, με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται μία έννομη σχέση, καθώς και ράβδοι από χρυσό, άργυρο ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, συλλογές κάθε φύσης, ισχύοντα νομίσματα, χαρτονομίσματα ή γραμματόσημα, ένσημα, λογιστικά βιβλία, στοιχεία (data) ηλεκτρονικών υπολογιστών, χειρόγραφα και σπάνια βιβλία, σπάνιες εικόνες, έργα τέχνης, μετάλλια, κύπελλα αγώνων κ.λπ.

Διαβάστε ακόμη

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Έχετε παράπονα από την ασφαλιστική σας; Τι να κάνετε πριν «σπάσετε» το συμβόλαιό σας