Την δυσκολία να κατανοήσουν μία σειρά από όρους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα συμβόλαια υγείας, έχουν πολλοί ασφαλισμένοι. Το ygeiamou συγκέντρωσε τους βασικούς εξ αυτών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν αναπόσπαστοι να εστιάσουν στον σχεδιασμό ενός προγράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, χωρίς να αναλώνουν πολύτιμο χρόνο με ερωτήσεις προς τους διανομείς ασφάλισης. Ειδικότερα:

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Η σύμβαση ασφάλισης που συνάπτεται μεταξύ της εταιρίας και του συμβαλλόμενου με βάση τους όρους της οποίας παρέχεται στον ασφαλισμένο ασφαλιστική κάλυψη. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο φέρει την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρίας και περιλαμβάνει την πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, τον πίνακα καλύψεων και παροχών και το έντυπο των όρων ασφάλισης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την αίτηση ασφάλισης, είναι τα μόνα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του συμβαλλόμενου για την κάλυψη του ασφαλισμένου.

Ασφάλισμα (αποζημίωση): Το ποσό που καταβάλλει η εταιρία σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου.

Ασφάλιστρο: Το χρηματικό ποσό που έχει υποχρέωση να καταβάλλει ο συμβαλλόμενος, εφάπαξ ή περιοδικά με τμηματικές καταβολές στην εταιρία, για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο στον ασφαλισμένο.

Ασφαλιστικό έτος: Η χρονική περίοδος 12 μηνών που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου έως την αναγραφόμενη στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ημερομηνία λήξης αυτού και κάθε επόμενη περίοδος συνεχόμενων 12 μηνών σε περίπτωση ανανέωσής του. Η οριζόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία έναρξη ισχύος ισχύει υπό την προυπόθεση ότι καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία αυτή το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

Επέτειος ασφαλιστηρίου: Σε περίπτωση ανανέωσης η ημερομηνία κάθε επόμενου έτους που ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Ποσό απαλλαγής: Το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών ανάλογα με το που πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία, αφαιρείται κάθε φορά από το ποσό των καλυπτομένων με το εκάστοτε ασφαλιστήριο εξόδων νοσηλείας και επιβαρύνει κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο.

Όριο ευθύνης

Α) Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών), είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας που προβλέπεται για το σύνολο των παροχών της συγκεκριμένης κάλυψης, για κάθε ασφαλιστικό έτος, ως αυτό ορίζεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου.

Β) Κάλυψη διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών εξετάσεων (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών), είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας που προβλέπεται, για κάθε ασφαλιστικό έτος, ως αυτό ορίζεται, επίσης, στον πίνακα καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου. Η χρέωση των αναγνωριζομένων εξόδων στο ανώτατο όριο κάλυψης των διαγνωστικών εξετάσεων, ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης, καθορίζεται, επίσης, στον επίμαχο πίνακα.

Ποσοστό συμμετοχής

Α) Στα έξοδα της κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών) είναι το ποσοστό, με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος κατά περίπτωση στα έξοδα και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου.

Β) Στα έξοδα της κάλυψης διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών εξετάσεων (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών), είναι το τυχόν ποσοστό, με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών και εφαρμόζεται επί του κρατικού τιμοκαταλόγου ή του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του συμβεβλημένου διαγνωστικού κέντρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ασφάλισης που αναγράφεται, επίσης, στον πίνακα καλύψεων και παροχών του ασφαλιστηρίου.

Διαβάστε επίσης

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πώς οι κληρονόμοι θα γλυτώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις

Πανδημία – Ασφαλιστικά προϊόντα: Τα νέα δεδομένα της ηλεκτρονικής πώλησης