«Φάκελο» με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους διατηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου αφενός, να εκτιμήσουν τον κίνδυνο κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης και αφετέρου, να τα διαχειριστούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το έγγραφο που συνοδεύει όλα τα προγράμματα ασφάλισης, η εταιρία δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, πληρωμής και ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ιδιωτικής σύμβασης, αλλά και δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως, για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αφορούν στην υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), στην οικονομική / περιουσιακή κατάσταση και στους επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους.

Πιο αναλυτικά, τα επίμαχα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και της αποζημίωσης, όπως, επίσης, και από άλλα τμήματα, όπως Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση κ.ά.. Στο πλαίσιο δε, της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την παροχή της κάλυψης, ερευνητές, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής, δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων και πληροφορικής.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο ασφαλισμένος αρνηθεί να χορηγήσει τα επίμαχα στοιχεία τότε δεν θα εξετάζεται το αίτημά του για ασφάλιση ή για παροχή κάλυψης/αποζημίωσης, ενώ, ταυτόχρονα, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή της. «Αντ’ αυτού, μπορούν κάλλιστα να ζητήσουν την διαγραφή τους, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή και να περιορίσουν την επεξεργασία, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, «οι ασφαλισμένοι οφείλουν να ειδοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση την εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά τους δεδομένα. Την πληροφορία αυτή η εταιρία θα την χρησιμοποιήσει περαιτέρω για να επικαιροποιήσει, ως οφείλει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και προσωπικά δεδομένα που τηρεί όσον αφορά σε λοιπές υπηρεσίες ή/και προϊόντα που έχουν λάβει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν από αυτήν».

Διαβάστε επίσης

Ανανέωση συμβολαίου: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να προσέξετε

Ισόβιο ή ετήσιο συμβόλαιο υγείας; Πώς να προστατευτείτε από τις παγίδες

Συγγενείς παθήσεις – Ασφαλιστήρια Υγείας: Τι έχει αλλάξει στην κάλυψή τους