Αναφερθήκαμε σε προηγούμενα άρθρα στα Ανώτατα Όρια Αμοιβής (δηλαδή το ποσό που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία) Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Η αμοιβή του ιατρού χειρουργού αποτελεί αναγνωρισμένο έξοδο νοσηλείας και περιλαμβάνεται στα συνολικά έξοδα νοσηλείας του ασφαλισμένου. Τα όρια αποζημίωσης των χειρουργών και των αναισθησιολόγων σε γενικές γραμμές ορίζονται με βάση τη βαρύτητα της επέμβασης και καθορίζονται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων που περιλαμβάνεται σε κάθε συμβόλαιο υγείας.

Τι προβλέπεται όμως αν ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο διαφορετικές επεμβάσεις τις οποίες διενεργούν χειρουργοί διαφορετικής ειδικότητας; Για παράδειγμα, μετά από ένα ατύχημα μπορεί να απαιτηθεί γενικός χειρουργός και ορθοπεδικός χειρουργός. Αντίθετα υπάρχουν περιπτώσεις που ο χειρουργός διενεργεί δύο ή και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ίδιου περιστατικού. Τα συμβόλαια υγείας διαχωρίζουν αυτές τις περιπτώσεις και σας αποζημιώνουν με διαφορετικό τρόπο.

Ο τρόπος αμοιβής του χειρουργού που, κατά την διάρκεια μιας νοσηλείας ασθενούς, διενεργεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις, αναγράφεται ρητά εντός των όρων των συμβολαίων υγείας. Αντίστοιχα καθορίζεται και για τον αναισθησιολόγο που συμβάλλει στη χειρουργική διαδικασία. Τα περισσότερα συμβόλαια υγείας, θεωρώντας τις δύο επεμβάσεις που έγιναν από τον ίδιο χειρουργό ως μία, καταβάλλουν ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση που έγινε με βάση τον πίνακα αμοιβών.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια μιας νοσηλείας ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις από χειρουργούς διαφορετικής ειδικότητας, η αποζημίωση κάθε γιατρού που συμμετέχει στη διαδικασία καθορίζεται από το ανώτατο ποσό αμοιβής που αναγράφεται στον Πίνακα Αμοιβών Χειρουργικών Επεμβάσεων. Αντίστοιχα καθορίζεται και για τον αναισθησιολόγο. Συνήθως αποζημιώνεται το 100% της αμοιβής για την βαρύτερη επέμβαση ανά γιατρό διαφορετικής ειδικότητας έως δύο διαφορετικές επεμβάσεις και για κάθε επιπλέον επέμβαση μικρότερης βαρύτητας ποσοστό επί της αρχικής αμοιβής π.χ. 20, 50, 70% και με την προϋπόθεση μέγιστου αριθμού επεμβάσεων ανά διαφορετική ειδικότητα.

Στα Συμβεβλημένα Θεραπευτήρια με τις εταιρείες, ο ασφαλισμένος ωφελείται από τις απευθείας συνεργασίες των δύο μερών καθώς οι αμοιβές χειρουργών – αναισθησιολόγων καταβάλλονται απευθείας χωρίς συμμετοχή των ιδίων.