Θετικά είναι τελικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 1/2a για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α, σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στο New England Journal of Medicine.

Το BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) είναι μια νέα, ερευνητική θεραπεία ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII που έχει σχεδιαστεί για την επέκταση της προστασίας από αιμορραγίες με χορήγηση μίας άπαξ εβδομαδιαίας προφυλακτικής δόσης για άτομα με αιμορροφιλία Α. Το BIVV001 αξιοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία σύντηξης Fc, προσθέτοντας μια περιοχή του παράγοντα von Willebrand και πολυπεπτίδια XTEN προκειμένου να παρατείνει τον χρόνο παραμονής του στην κυκλοφορία.

Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική θεραπεία παράγοντα VIII που έχει δείξει ότι υπερβαίνει το ανώτατο όριο του παράγοντα von Willebrand, το οποίο περιορίζει τον χρόνο ημίσειας ζωής των τρεχουσών θεραπειών παράγοντα VIII.

Το BIVV001 έλαβε τον χαρακτηρισμό ορφανού φαρμάκου από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2017 και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2019. Το BIVV001 βρίσκεται υπό κλινική έρευνα, ενώ η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του δεν έχουν αξιολογηθεί από κάποια ρυθμιστική αρχή.

«Το BIVV001 αντιπροσωπεύει μια δυνητική νέα κατηγορία θεραπειών υποκατάστασης παράγοντα VIII. Η διατήρηση των επιπέδων δραστικότητας του παράγοντα, καθώς και η τριπλάσια έως τετραπλάσια αύξηση στον χρόνο ημίσειας ζωής που παρατηρήθηκαν, υπογραμμίζουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει σχεδόν φυσιολογική προστασία από αιμορραγίες, μειώνοντας τη συχνότητα χορήγησης δόσης της προφυλακτικής θεραπείας σε μία φορά την εβδομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι το BIVV001 ενδέχεται να αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς και ανυπομονούμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μελέτης Φάσης 3» σύμφωνα με τη Barbara A. Konkle, MD, κύρια ερευνήτρια και Chief Scientific Officer της Bloodworks Northwest και καθηγήτρια Ιατρικής/Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Η EXTEN-A είναι μια ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη που αξιολόγησε την ασφάλεια, την ανεκτικότητα και τη φαρμακοκινητική του BIVV001 σε κοόρτη δόσης και των 25 IU/kg (n=6) και των 65 IU/kg (n=8), ατόμων ηλικίας 19-63 ετών με σοβαρή αιμορροφιλία Α (NCT03205163). Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες έλαβαν μία μοναδική δόση συμβατικού ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII (rFVIII) ακολουθούμενη από μια περίοδο έκπλυσης, είτε μία δόση 25 IU/kg ή μία δόση 65 IU/kg του BIVV001. Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία περιλάμβαναν την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών και την ανάπτυξη αναστολέων. Τα κύρια ευρήματα περιλάμβαναν τα εξής:

  • Το BIVV001 ήταν γενικά καλώς ανεκτό, χωρίς ανίχνευση ανάπτυξης αναστολέων σε διάστημα 28 ημερών μετά τη χορήγηση της δόσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες αλλεργικών αντιδράσεων, αναφυλαξίας ή κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία.
  • Στην κοόρτη δόσης των 65 IU/kg, μία μοναδική δόση του BIVV001 πέτυχε χρόνο ημίσειας ζωής του FVIII ίσο με 43 ώρες, δηλαδή παραπάνω από τριπλάσια αύξηση σε σχέση με τον χρόνο ημίσειας ζωής 13 ωρών που παρατηρήθηκε με τον rFVIII. Το μέσο επίπεδο δραστικότητας παράγοντα VIII ήταν ≥51% και εντός του φυσιολογικού εύρους για τέσσερις ημέρες, καθώς και 17% επτά ημέρες μετά την έγχυση του BIVV001.
  • Στην κοόρτη των 25 IU/kg, μία μοναδική δόση του BIVV001 πέτυχε χρόνο ημίσειας ζωής του FVIII ίσο με 38 ώρες, δηλαδή τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με τον χρόνο ημίσειας ζωής των 9 ωρών που παρατηρήθηκε με τον παράγοντα rFVIII, με μέσο επίπεδο δραστικότητας του παράγοντα 5% επτά ημέρες μετά την έγχυση του BIVV001.
  • Τα επίπεδα δραστικότητας του παράγοντα αντιστοιχούν στην ποσότητα του παράγοντα VIII που ανιχνεύεται στο αίμα ενός ατόμου, χρησιμοποιούνται δε για τον καθορισμό της βαρύτητας της νόσου. Οι συμμετέχοντες που είναι ενταγμένοι στη μελέτη EXTEN-A παρουσιάζουν σοβαρή αιμορροφιλία Α (επίπεδα παράγοντα <1%). Η μέτρια αιμορροφιλία Α χαρακτηρίζεται από επίπεδα παράγοντα 1-5%, ενώ η ήπια αιμορροφιλία Α από επίπεδα παράγοντα 5-40%.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του BIVV001 βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μελέτης Φάσης 3 XTEND-1 σε ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α, που είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία, ηλικίας ≥12 ετών (n=150). Η μελέτη XTEND-1 είναι μια ανοικτή, μη τυχαιοποιημένη, παρεμβατική μελέτη με δύο σκέλη παράλληλης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο σκέλος της προφύλαξης θα λάβουν μια εβδομαδιαία δόση προφύλαξης 50 IU/kg του BIVV001 για 52 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες στο σκέλος της κατ’ απαίτηση θεραπείας θα λάβουν το BIVV001 (50 IU/kg) κατ’ απαίτηση για 26 εβδομάδες και ακολούθως θα μεταβούν σε εβδομαδιαία δόση προφύλαξης του BIVV001 για 26 εβδομάδες.