Σε ενεργοποίηση της προαιρετικής κάλυψης περί απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (ΑΠΑ) λόγω διαρκούς ολικής ανικανότητας για εργασία υποχρεώθηκε πρόσφατα ασφαλιστική εταιρία, κατόπιν προσφυγής του ασφαλισμένου στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ).

Σημειώνεται ότι η ΑΠΑ αποτελεί συμπλήρωμα στις βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης, αλλά και των προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων ή ατυχημάτων και λειτουργεί ως ένα επιπλέον «μαξιλάρι ασφαλείας», εξασφαλίζοντας την παραμονή των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αναφορά, η εταιρία αρνήθηκε να καλύψει τον ασφαλισμένο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αφενός, είχε πιστοποίηση αναπηρίας 85% και αφετέρου, είχε τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. «Η άρνηση της εταιρίας βασίστηκε στο γεγονός ότι, από στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη της για πρώτη φορά το 2018, ήδη από το 2011 ο ασφαλισμένος είχε συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, χωρίς η εξέλιξη αυτή να της έχει αναγγελθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Επιπλέον, η εταιρία υποστήριξε ότι, εάν γνώριζε εγκαίρως το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή πριν από την επέλευση της διαρκούς ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, θα είχε ήδη από τότε προβεί σε αφαίρεση της επίμαχης κάλυψης περί απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων».

Η Αρχή, εκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, έκρινε ότι, εφόσον η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος δεν συμπεριλαμβανόταν ρητώς στους συμβατικά προβλεπόμενους λόγους αυτόματης λήξης της κάλυψης και, επιπλέον, εφόσον ως ασφαλιζόμενος κίνδυνος είχε συμφωνηθεί η ικανότητα για εργασία και όχι το εάν ο ασφαλισμένος πράγματι εργάζεται κατά τον χρόνο επέλευσης της ανικανότητας, δεν δικαιολογείται η άρνηση ενεργοποίησης της αιτούμενης κάλυψης εκ μέρους της εταιρίας.

Συνυπολογίστηκε, επίσης, ότι η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος δεν μπορεί να επιφέρει τέτοια σημαντική μεταβολή του αναλαμβανόμενου ασφαλιστικού κινδύνου, η οποία θα καθόριζε την απόφαση της εταιρίας να συνάψει τη συγκεκριμένη ασφάλιση υπό τους ίδιους ή άλλους όρους, δεδομένου ότι το γεγονός της συνταξιοδότησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος δεν θα εργαστεί ξανά στο μέλλον ή ότι, εν γένει, έχει παύσει η ικανότητά του προς εργασία. Κατόπιν των παραπάνω, η εταιρία επαναξιολόγησε την υπόθεση και δέχτηκε να ενεργοποιήσει το σχετικό παράρτημα περί απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΠΑ αποτελεί συμπλήρωμα στις βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης, αλλά και των προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων ή ατυχημάτων και λειτουργεί ως «μαξιλάρι ασφαλείας», μιας και εξασφαλίζει την παραμονή των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Ενεργοποιείται σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα (>67%), ενώ, όπως και στα υπόλοιπα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις. Το κόστος της σχετίζεται αφενός, με το είδος του ασφαλιστηρίου που έχει στην κατοχή του ο ασφαλισμένος και αφετέρου, με την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3% και 6% επί των ασφαλίστρων. Τέλος, ακολουθεί τη διάρκεια του συμβολαίου και ανανεώνεται αυτόματα, μαζί με τις υπόλοιπες καλύψεις, ενώ παύει να ισχύει εάν, μεταξύ άλλων, δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο γι’ αυτή την πρόσθετη κάλυψη ή το ασφαλιστήριο λήξει, ακυρωθεί, εξαγοραστεί ή γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων.

Διαβάστε επίσης

Νοσηλεία: Δύο tips για να επισπεύσετε την καταβολή αποζημίωσης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Νοσηλεία: Πότε κινδυνεύετε να πληρώσετε από την τσέπη σας

Διαμεσολαβητής ή internet; Από πού προτιμάμε να αγοράσουμε ασφαλιστικά προϊόντα