Τη διαδικασία με την οποία πρέπει να εκδίδονται ιατρικές γνωματεύσεις σε αθλούμενους, επαναλαμβάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) υπογραμμίζοντας πως έχει λάβει καταγγελίες και έχει διενεργήσει ελέγχους σε χώρους αθλητικών σωματείων αλλά και εκπαιδευτηρίων όπου παρανόμως εξετάζονταν ανήλικοι και δίδονταν βεβαιώσεις υγείας. Μάλιστα, με επιστολή του ο ΙΣΑ ενημέρωσε τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Υγείας, ζητώντας να διασφαλιστεί η τήρηση του νόμου που προβλέπει ότι η ιατρική εξέταση και η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αδειοδοτημένους από τους εκάστοτε ιατρικούς συλλόγους, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

«Ο ιατρικός έλεγχος των αθλούμενων είναι μια σημαντική ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται με τις σωστές προϋποθέσεις, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), προϋπόθεση προκειμένου ένας ιατρός να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση είναι η προηγούμενη εξέταση του ασθενή, καθώς και η αναγραφή του – ονόματος του ασθενή και του σκοπού για τον οποίο χορηγείται η εν λόγω βεβαίωση και βεβαίως να αφορά πάθηση η οποία εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρού με βάση την ειδικότητά του. Εν προκειμένω, οι βεβαιώσεις άθλησης, το ατομικό δελτίο υγείας (ΑΔΥΜ) μαθητή και η κάρτα αθλητή πρέπει να εκδίδονται και να υπογράφονται από ιατρούς- καρδιολόγους, παιδίατρους για το ΑΔΥΜ, αλλά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Η εξέταση σε οφείλει να πραγματοποιείται μόνον σε ιατρεία ή πολυιατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόνο οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 84/2001» αναφέρει ο ΙΣΑ στην επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε γνώση, όπως σημειώνει, σε συνέχεια διαμαρτυριών ιατρών μελών του, ανακοινώσεων φορέων αναφορικά με την διοργάνωση εξέτασης μαθητών και αθλούμενων σε χώρους, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο που διενήργησε ο ΙΣΑ αναφέρει πως μετά τον επιτόπιο έλεγχο επέβαλε τις κυρώσεις που προβλέπονται στους ιατρούς- μέλη του που χορηγούσαν κατά τον ανωτέρω τρόπο ιατρικές γνωματεύσεις. Πλην όμως δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου ή και επιβολής κυρώσεων σε Αθλητικά Σωματεία και Εκπαιδευτήρια και για τον λόγο αυτό, ζητεί από τους επικεφαλής των υπουργείων να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους, καθώς και της ορθής ενημέρωσης.