Ο ασφαλισμένος είναι συνήθως αυτός που διακόπτει το συμβόλαιό του ή δεν το ανανεώνει επικαλούμενος διάφορους λόγους. Όμως, δικαίωμα στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου έχει και η ασφαλιστική εταιρεία. Ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να τερματίσει το συμβόλαιο:

1. Αν δεν πληρωθούν εγκαίρως τα ασφάλιστρα η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην ανανεώσει την παρούσα κάλυψη. Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων μετά την ορισθείσα ημερομηνία συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του ασφαλισμένου , δηλαδή περνάει πάλι από διαγνωστικές εξετάσεις για να αποδείξει ότι είναι υγιής και δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας να ανανεώσει την ασφάλιση.

2. Αν ο ασφαλισμένος έχει κάνει δόλια και ανακριβή δήλωση για την υγεία και τις τυχόν ασθένειες ή έχει αποκρύψει στοιχεία τα οποία αποκαλύφθηκαν στην συνέχεια.

3. Σε περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου. Επίσης σε περίπτωση διαζυγίου, διακόπτεται το συμβόλαιο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λύση του γάμου του/της συζύγου με το Συμβαλλόμενο, αν ο/η σύζυγος είναι εξαρτώμενο μέλος η αν το συμβόλαιο υγείας είναι οικογενειακό. Σ΄αυτή την περίπτωση, το εξαρτώμενο μέλος έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί εντός προθεσμίας τριών μηνών με ατομικό ασφαλιστήριο ζωής και να ζητήσει εντός της προθεσμίας αυτής, χωρίς απόδειξη της ασφαλισιμότητας του, τη συνέχιση της κάλυψής του με την ίδια προσθήκη, εφόσον η Εταιρεία εξακολουθεί τότε να τη διαθέτει ή με τυχόν άλλη παρεμφερή αυτής που τυχόν θα διαθέτει τότε και πάντως σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της.

4. Το συμβόλαιο λήγει επίσης όταν τα παιδιά που είναι εξαρτώμενα μέλη συμπληρώσουν ένα όριο ηλικίας 24,30 ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου ή παντρευτούν.