homescreen

Κατοικία – Ζημιά: 11 υποχρεώσεις του ασφαλισμένου για να μη χάσει τις καλύψεις

Κατοικία – Ζημιά: 11 υποχρεώσεις του ασφαλισμένου για να μη χάσει τις καλύψεις


Μάριος Οικονόμου

Η «κακιά» στιγμή χτύπησε την ασφαλισμένη κατοικία σας ή το περιεχόμενό της; Προτού πειράξετε οτιδήποτε, ενημερωθείτε για τις «Έντεκα Εντολές» των συμβολαίων κατοικίας για το τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνει ο ληπτης της ασφάλισης σε αυτές τις περιπτώσεις

Προσφάτως το ygeiamou ενημέρωσε σχετικά με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα ασφαλιστικά βάρη που αν δεν τηρηθούν θέτουν τον ασφαλισμένο εκτός συμβολαίου. Έτσι, πέρα από συνέπεια στην καταβολή των ασφαλίστρων, οι κάτοχοι συμβολαίων πρέπει επιπλέον:

 • να δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου
 • να δηλώνουν στον ασφαλιστή εντός 14 ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου
 • να ειδοποιήσουν τον ασφαλιστή εντός οκτώ ημερών από τότε που έλαβαν γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα
 • να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθούν τις οδηγίες του ασφαλιστή.

Εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η περίπτωση δηλαδή για την οποία η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να παράσχει την κάλυψη/ αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της, τα σχετικά εδάφια του συμβολαίου ενημερώνουν τον ασφαλισμένο για το τι πρέπει αλλά κυρίως τι δεν πρέπει να κάνει χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία.

Ο «Εντεκάλογος» της ασφάλισης κατοικιών υποχρεώνει τον ασφαλισμένο:

 1. Να συμπληρώσει και να παραδώσει εντός συγκεκριμένων ημερών (π.χ. οκτώ) από τη στιγμή που έλαβε γνώση για τη ζημιά, τη Δήλωση Ζημιάς της Εταιρείας, στην οποία θα αναφέρονται σχετικά με τη ζημία ή απώλεια η πιθανολογούμενη αιτία πρόκλησης, η λεπτομερής περιγραφή τους, η εκτιμώμενη χρηματική τους αξία, τα στοιχεία αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων.
 2. Να μην προβεί σε καμία αλλαγή του χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας, χωρίς πρότερη έγκριση της εταιρείας.
 3. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή των αντικειμένων που έχουν υποστεί βλάβη χωρίς την έγκριση της εταιρείας.
 4. Να κρατήσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα διαθέσει για επιθεώρηση από πραγματογνώμονα της εταιρείας.
 5. Να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές αμέσως μετά τη ζημιά ή απώλεια.
 6. Να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θα πραγματοποιούσε για το συμφέρον του σαν να μην ήταν ασφαλισμένος -ανεξαρτήτως των ενεργειών των Αρχών-, με σκοπό τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων ή τον περιορισμό της ζημιάς.
 7. Να κρατήσει τα εξοδολόγια (τιμολόγια, αποδείξεις)των επισκευών, γιατί με βάση αυτά θα διευθετηθεί μέρος της ζημιάς.
 8. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην εταιρεία οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης προς τρίτο ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει αξιώσεις τρίτων. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτώς όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και το χρηματικό ποσό της πιθανής απαίτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα ζητήσει η εταιρεία.
 9. Να προωθήσει στην εταιρεία μέσα σε οκτώ ημέρες κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την αιτία που προκάλεσε τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
 10. Να αποφύγει οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή, απομάκρυνση, απόκρουση, αναγνώριση, συμβιβασμό ή διακανονισμό χωρίς την έγκριση της εταιρείας.
 11. Να εξασφαλίσει κάθε επιπλέον πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα του ζητήσει.

Όπως ενημερώνουν οι επαΐοντες των ασφαλιστικών, η αίτηση για αποζημίωση θα πρέπει συνήθως να συνοδεύεται από μια προσφορά για την αποκατάσταση της ζημιάς, την οποία θα έχει συντάξει τεχνικός της επιλογής του ασφαλισμένου και η οποία θα πρέπει να δοθεί στον πραγματογνώμονα ή στον συνεργάτη που φροντίζει για την ασφάλιση της κατοικίας. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει και δεύτερη προσφορά από τεχνικό της επιλογής του, αν το κρίνει απαραίτητο. Αν ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου παραβεί με δική του υπαιτιότητα τις παραπάνω υποχρεώσεις, τότε η ασφαλιστική εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς της ή/και την επιστροφή της αποζημίωσης που κατέβαλε.

Διαβάστε επίσης

Διακοπή ρεύματος: Πώς καλύπτει το συμβόλαιο τις ηλεκτρολογικές βλάβες

Ασφάλιση περιουσίας: Οι απαραίτητες καλύψεις για περιπτώσεις κλοπής – διάρρηξης

Φυσικά φαινόμενα – Καταιγίδα: Όλες οι καλύψεις που σας προστατεύουνΑπόρρητο Απόρρητο