Ποια είναι η διαφορά των αποταμιευτικών ασφαλιστικών προϊόντων κλασικού τύπου με τα τα επενδυτικά προγράμματα (Unit Linked); Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εξηγούν ότι η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα πρώτα εγγυώνται συγκεκριμένη απόδοση στη λήξη της σύμβασης, ενώ τα Unit Linked χωρίζονται σε δύο μέρη: στο ασφαλιστικό και στο επενδυτικό.

Ασφαλιστικό μέρος: Στο ασφαλιστικό μέρος των επίμαχων προϊόντων μπορεί να ενσωματωθεί οποιαδήποτε μορφή ασφάλισης ζωής με καλύψεις, ολικώς ή μερικώς εγγυημένες, είτε κύριας είτε συμπληρωματικής ασφάλισης. Θα μπορούσε για παράδειγμα, να προσαρτηθεί ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστεί το κεφάλαιο που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος, διάρκειας ίσης με την διάρκεια συσσώρευσης. Επίσης, άλλη κάλυψη που θα μπορούσε να ενσωματωθεί είναι η κάλυψη απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (ΑΠΑ). Αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί ανίκανος προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67% από οποιαδήποτε αιτία. Με αυτή την κάλυψη ενεργοποιημένη ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την καταβολή των εισφορών του για όσο παραμένει ανίκανος προς εργασία, με την ασφαλιστική εταιρία να αναλαμβάνει εξολοκλήρου την κάλυψη των καταβολών.

Πιο αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι έχουν περιθώριο – περίπου μία εβδομάδα – από την επέλευση του κινδύνου να ενημερώσουν εγγράφως την εταιρία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, παρέχοντας – οποτεδήποτε τους ζητηθούν – όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις περιστάσεις. Το κόστος της επίμαχης ασφάλισης σχετίζεται αφενός, με το είδος του ασφαλιστηρίου που έχει στην κατοχή του ο ασφαλισμένος και αφετέρου, με την ηλικία. Η ΑΠΑ ακολουθεί τη διάρκεια του συμβολαίου και ανανεώνεται αυτόματα, μαζί με τις υπόλοιπες καλύψεις, ενώ συνήθως λήγει αυτόματα, με την συμπλήρωση του 65ου έτους του ασφαλισμένου ή πριν τη  λήξη του ασφαλιστηρίου. Επίσης, παύει να ισχύει εάν:

  • Δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο γι’ αυτή την πρόσθετη κάλυψη.
  • Το ασφαλιστήριο λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγοραστεί ή γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων.
  • Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.

Επενδυτικό μέρος: Το επενδυτικό μέρος των Unit Linked προϊόντων καθορίζεται κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και οι παροχές του, δηλαδή οι εξαγορές και το κεφάλαιο λήξης, δεν είναι εγγυημένες. Για την επένδυση των ασφαλίστρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, είτε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία δημιουργούνται από την ασφαλιστική εταιρία αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους που έχουν στην κατοχή τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνδεδεμένο με επενδύσεις. Κατά βάση, τα αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται έχουν προφίλ μεσαίου κινδύνου και εξασφαλίζουν ευρεία διασπορά σε πολλές κατηγορίες, ενώ η επένδυση σε βάθος χρόνου διασφαλίζει τα χρήματα από τις διακυμάνσεις των αγορών.

Διαβάστε επίσης

Υπέρογκες αυξήσεις στο συμβόλαιο υγείας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ταξιδιωτική Ασφάλιση: Τι θα αλλάξει μετά το εμβόλιο για τον Sars-Cov-2

Πρόγραμμα Υγείας: Τι δικαιούσθε εάν η εταιρία το καταργήσει